Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Херсон областымрэ я зэпыщIэныгъэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и пщэрылъхэр ягъэзащIэкIэрэ, КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр гъэлъэпIэным теухуа Iуэху дахэ Херсон областым къы­щызэрагъэпэщащ. ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэм ди щIыналъэм и лIыкIуэхэр хэтащ. 

Скадовскэ къалэм и курыт еджапIэ №1-м щекIуэкIащ «Дэ дызэгъусэщ» щIалэгъуалэ егъэджэныгъэ зэхуэсыр. Абы хэтащ КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэр, щIалэгъуалэ, волонтёр, спорт зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, «Япэ итхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэ» щIыналъэ къу­дамэм хэтхэр. КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт захуигъэзащ Херсон областым и Скадовскэ, Голопристанскэ округхэм щыщ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ. Абы къыхигъэщащ зэ­хуэсым и программэр зэрыщIэщыгъуэр икIи щIалэгъуалэм я зэфIэкIхэр къызы­къуахыным ар зэрыхуэунэтIар. 
- ФызэдгъэцIыхуну, дызэпсэлъэну, зэхы­хьэхэм, Iуэхухэм дызэдыхэтыну дыхуейщ, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Херсон облас­тымрэ я щIалэгъуалэм ди къэралым нэхъри зрагъэужьын папщIэ. Зэхуэсым волонтёрхэм я лэжьыгъэхэм зыщыщывгъэгъуазэ хъунущ, щIэныгъэ, спорт я лъэныкъуэкIэ фи зэфIэкI фыщеплъыжынуи Iэмал фиIэщ, - жиIащ Лу Азэмэт. 
Зэхыхьэм хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым Скадовскэ, Голопристанскэ округхэм я щIалэгъуалэм спорт Iэмэпсымэхэр, хьэп­шыпхэр, телевизор, стIолыщхьэм зэрыщы­джэгу Iэмэпсымэхэр, ныбжьыщIэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэр, IэфIыкIэхэр тыгъэ хуащIащ. 
Абы ирихьэлIэу, Скадовскэ округым ­ЩэнхабзэмкIэ и унэм деж къалэдэсхэм шы­гъупIастэкIэ щрагъэблэгъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр. КъБР-м лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министр КIурашын Анзор иригъэкIуэкIащ лъэныкъуэхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэм, дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр зыхэта зэIущIэ. Абы щыжаIащ Херсон областымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ зэрызэдэ­ла­жьэм иджыри зрагъэужьыну, я зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэну зэрамурадыр. 
- Ди зэIущIэр щхьэпэ хъуащ, щIыналъэхэм ди жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр лэжьыгъэм ехьэлIа Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ дызэхъуэжащ. IэщIагъэлIхэм я зэ­фIэкIхэр къагъэлъэгъуащ, ди щIалэ­гъуалэр Скадовск къикIахэм яIущIащ. Зэ­хуэсыр къыдэхъулIауэ къызолъытэ, дяпэкIи ди зэпыщIэныгъэм пытщэну сыщогугъ, - жиIащ КIурашын Анзор.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Кабардинка», «Балкария», «Тэрч къэзакъхэр» къэфакIуэ ансамблхэм, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм, КъБР-м и цIыхубэ артист Текуев Амур сымэ кърихьэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ. Къищы­нэмыщIауэ, махуэшхуэм и программэм хыхьэу къызэрагъэпэщащ «Гъагъэ, си Къэбэрдей-Балъкъэр» выставкэр. 
- Къэбэрдей-Балъкъэрыр щIыналъэ цIыкIуми, абы щыпсэухэм мыхьэнэ зиIэ Iуэху инхэр зэфIагъэкI, къыддоIэпыкъу. КIуэкIуэ Казбек фIыщIэ хуэфащэщ и уна­фэкIэ Скадовскэ районым куэд зэры­щызэфIагъэкIам папщIэ. Ар ди зэныбжьэгъугъэм и щIэдзапIэу аращ. Ди щIыналъэм щыпсэухэм нобэ зыхагъэгъуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм къадекIуэкI щэнхабзэ, хабзэ дахэхэм. Псом хуэмыдэу лъэпкъ къафэхэр дигу ирихьащ, - жиIащ Скадовскэ муниципальнэ щIыналъэм и Iэтащхьэ Швайкэ Сергей. - Махуэр гукъинэж хъуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу абы щыпсэухэм дохъуэхъу мамырыгъэ, ехъу­лIэныгъэ, узыншагъэ яIэну.
- Гуапэу драгъэблэгъащ. Артистхэр я зэфIэкI еблэжакъым. Зы унагъуэшхуэм исхэм хуэдэу гулъытэ хэха къытхуащIащ. Херсон областым щыпсэухэм я унагъуэхэм гуапагъэ илъыну, узыншэу, зэIузэпэщу псэуну сохъуэхъу! - жиIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. 
Махуэшхуэм хыхьэу лъэпкъ фащэхэр, дыщэидэхэр, пхъэм, ятIэ гъэжьам къы­хэщIыкIа хьэпшыпхэр ягъэлъэгъуащ, мастер-класс ятащ. Махуэшхуэм хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я шхыныгъуэхэри ягъэлъэгъуащ. Апхуэдэщ лэкъум, дэлэн, кхъуей, IэфIыкIэхэр, пхъэщ­хьэмыщхьэхэр. Бысымхэм щIэщыгъуэ ящыхъуащ ди республикэм икIахэм хъыршын гъэхьэзырынымкIэ ята мастер-классыр.
ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 14:20

АРЫКЪ И ГЪУЭГУЩIЭР

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.

27.09.2023 - 09:34

Шынагъуэншагъэр нэхъыщхьэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ шынагъуэншагъэмкIэ уры­сейпсо тхьэмахуэ зэхуаку Iуэхур. Абы хэтащ Iэпщэрызауэ зэ­хэтымкIэ дуней псом, Урысейм и чемпионхэмрэ школакIуэ щэ бжыгъэхэмрэ. 

27.09.2023 - 09:32

Лъагъуныгъэмрэ гуапагъэмрэ я лъахэ

Мы гъэм илъэс 20 мэхъури, Урыскй Федерацэм ща­гъэ­лъапIэ ГъэсакIуэмрэ школ кIуэгъуэ ныбжьым нэ­мысахэм ядэлажьэ Iэ­щIа­гъэлIхэмрэ я махуэр.

27.09.2023 - 09:30

УзыIэпызышэ зэхэшэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиоте­кэм и лъахэхутэ къудамэм зэхыхьэ гъэ­щIэгъуэн ще­кIуэкIащ.

26.09.2023 - 15:02

ГРИММ ЗЭШХЭР

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Езы тIур бынибгъум я нэхъыжьхэт.