ЖЕТИШИМЛИ БОЛУРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

Оюн-тюбешиуге «Экономика» эмда «Юриспруденция» ызлада экономика эмда финансла институтну ючюнчю-тёртюнчю курсларында окъугъан жашла бла къызла  къатышхандыла. Аны бла жаш тёлюню сагъынылгъан институтну директоруну  орунбасары Ирина Гедгафова бла «Сбербанкны» регион бёлюмюню таматасыны орунбасары Камбулат Керефов алгъышлагъандыла.

Оюн студентлени окъуудан сора ишге къалай кирирге юйретир, ол жаны бла ангылауларын ёсдюрюр муратда къуралгъанды. Юч сагъатны ичинде банкны ишде жетишимли  болуу эмда окъутуу бёлюмюню  корпоратив тренери Татьяна Мазанькону башламчылыгъында беш къауум кёп болмай  вузну бошап, энди  усталыкъ алгъан жаш адамны къаллай ышанлары болургъа тийишлисин ачыкълап, ол урунуу жолун къалай башларгъа кереклисини юсюнден оюмларын да айтхандыла.  Хар команда да адам ишде къалай айныргъа боллугъу бла байламлы жол  картаны да жарашдыргъандыла.

Оюн-тюбешиуню эсеплерине кёре биринчи жер юрист  усталыкъгъа тёртюнчю курсда окъуй тургъанлагъа  берилгенди. Аланы арасында Геграланы Амирбий бла Байзуллаланы Аминат да бардыла.

Жюриге башламчылыкъны Камбулат Керефов этгенди. Аны къауумунда дагъыда КъМКъУ-ну баш бухгалтери Асият Калмыкова, бирсиле да болгъандыла.

Трамланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.

17.07.2024 - 15:18

ЗАРАНЛЫ ХАНС САБАНЛАНЫ БИЙЛЕП БАРАДЫ

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады.

17.07.2024 - 08:10

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АЛГЪЫННГЫ ЖАШАУУДАН СУРАТЛА

В.Я. Тепцов бизни тийреледе жолоучулукъда болуп, 1892 жылда «По истокам Кубани и Терека» деген ишин жазгъанды.

17.07.2024 - 08:10

НАЛОГ КЁП ЖЫЙЫЛАДЫ

Быйыл ал беш айны ичинде Къабарты-Малкъарда налогла бла 11,5 миллиард сом жыйылгъанды.

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.