ЖЕТИШИМЛИ БОЛУРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

Оюн-тюбешиуге «Экономика» эмда «Юриспруденция» ызлада экономика эмда финансла институтну ючюнчю-тёртюнчю курсларында окъугъан жашла бла къызла  къатышхандыла. Аны бла жаш тёлюню сагъынылгъан институтну директоруну  орунбасары Ирина Гедгафова бла «Сбербанкны» регион бёлюмюню таматасыны орунбасары Камбулат Керефов алгъышлагъандыла.

Оюн студентлени окъуудан сора ишге къалай кирирге юйретир, ол жаны бла ангылауларын ёсдюрюр муратда къуралгъанды. Юч сагъатны ичинде банкны ишде жетишимли  болуу эмда окъутуу бёлюмюню  корпоратив тренери Татьяна Мазанькону башламчылыгъында беш къауум кёп болмай  вузну бошап, энди  усталыкъ алгъан жаш адамны къаллай ышанлары болургъа тийишлисин ачыкълап, ол урунуу жолун къалай башларгъа кереклисини юсюнден оюмларын да айтхандыла.  Хар команда да адам ишде къалай айныргъа боллугъу бла байламлы жол  картаны да жарашдыргъандыла.

Оюн-тюбешиуню эсеплерине кёре биринчи жер юрист  усталыкъгъа тёртюнчю курсда окъуй тургъанлагъа  берилгенди. Аланы арасында Геграланы Амирбий бла Байзуллаланы Аминат да бардыла.

Жюриге башламчылыкъны Камбулат Керефов этгенди. Аны къауумунда дагъыда КъМКъУ-ну баш бухгалтери Асият Калмыкова, бирсиле да болгъандыла.

Трамланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.