ГАЗНЫ ЭСЕПЛЕУЧЮ ПРИБОРНУ БОЛЖАЛЫНЫ ЮСЮНДЕН

Юйге келген кёк отлукъну эсеплеучю приборну хайырланыргъа жараулу болжалы болады. Аны тюрлюсюне кёре ол 4-12 жылды. Заманы чыкъгъандан сора аллай счётчикни жангысына алышыргъа неда тинтип, кёргюзтюулери тюз болгъанын тохташдырыргъа керекди.

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компаниядан билдиргенлерине кёре, быйыл ал сегиз айны ичинде абонентле эки мингден артыкъ приборну алышхандыла неда тинтгендиле. Жылны ахырына дери ол жумушну энтта да 1866 инсан тамамларгъа керекди. Ол этилмесе – газны багъасы нормативге кёре тергелип башланырыкъды.

Абонентни счётчигини заманы чыгъып башлагъынчы компанияны аны юсюнден иги да алгъа билдиреди. Аны болжалын квитанцияда басмалайдыла. Дагъыда приборну паспортуна къарап кёрюрге боллукъду.

Счётчикни тинтир ючюн Къабарты-Малкъарда Стандартизация эмда метрология арагъа заявка берирге керекди. Приборну аны специалистлери тешедиле, жерине уа газ бла жалчытыучу организацияны келечилери орнатыргъа борчлудула.

«Биз жаланда тап ишлеген приборланы кёргюзтюулерин алабыз. Аланы тинтиу заманы озса, газны багъасын нормативлеге кёре жазабыз. Ол а иги да кёп чыгъаргъа боллукъду. Борчланы сылтауу асламысында ма олду. Аны себепли абонентлеге счётчиклерине сакъ болургъа, аланы хайырланыргъа жараулу заманларын унутмазгъа, кёргюзтюулерин эмда тёлеулерин да кеч къалмай берирге чакъырабыз», - дегенди «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны келечиси Виктория Михайлюк.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

13.06.2024 - 13:59

ТАЗА СУУ БЛА СЫЛТАУСУЗ БОЛУРЧА

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле.