ГАЗНЫ ЭСЕПЛЕУЧЮ ПРИБОРНУ БОЛЖАЛЫНЫ ЮСЮНДЕН

Юйге келген кёк отлукъну эсеплеучю приборну хайырланыргъа жараулу болжалы болады. Аны тюрлюсюне кёре ол 4-12 жылды. Заманы чыкъгъандан сора аллай счётчикни жангысына алышыргъа неда тинтип, кёргюзтюулери тюз болгъанын тохташдырыргъа керекди.

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компаниядан билдиргенлерине кёре, быйыл ал сегиз айны ичинде абонентле эки мингден артыкъ приборну алышхандыла неда тинтгендиле. Жылны ахырына дери ол жумушну энтта да 1866 инсан тамамларгъа керекди. Ол этилмесе – газны багъасы нормативге кёре тергелип башланырыкъды.

Абонентни счётчигини заманы чыгъып башлагъынчы компанияны аны юсюнден иги да алгъа билдиреди. Аны болжалын квитанцияда басмалайдыла. Дагъыда приборну паспортуна къарап кёрюрге боллукъду.

Счётчикни тинтир ючюн Къабарты-Малкъарда Стандартизация эмда метрология арагъа заявка берирге керекди. Приборну аны специалистлери тешедиле, жерине уа газ бла жалчытыучу организацияны келечилери орнатыргъа борчлудула.

«Биз жаланда тап ишлеген приборланы кёргюзтюулерин алабыз. Аланы тинтиу заманы озса, газны багъасын нормативлеге кёре жазабыз. Ол а иги да кёп чыгъаргъа боллукъду. Борчланы сылтауу асламысында ма олду. Аны себепли абонентлеге счётчиклерине сакъ болургъа, аланы хайырланыргъа жараулу заманларын унутмазгъа, кёргюзтюулерин эмда тёлеулерин да кеч къалмай берирге чакъырабыз», - дегенди «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны келечиси Виктория Михайлюк.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.