ГЪУЭГУ ЛЭЖЬЫГЪЭХЭМ ПАЩЭ

Шэджэм щIыналъэм

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу 2023 гъэм зэлэжьыну объект нэхъ инхэм ящыщу мы махуэхэм къагъэщIэрэщIэж Шэджэм ЕтIуанэрэ Булунгурэ зэпызыщIэ автомобиль гъуэгур. Абы и кIыхьагъщ километр 27-рэ икIи лэжьыгъэр IыхьитIу гуэшащ.

КилометритI зи кIыхьагъ япэ Iыхьэр Шэджэм псыкъелъэхэм хуозэ. А Iэгъуэблагъэм къедзылIа бгы нэкIухэр кърагъэбыдэкI, мывэ къещэщэххэм цIыхухэмрэ машинэхэмрэ щахъумэн папщIэ, апхуэдэуи лъэс лъагъуэхэр зэрагъэпэщыж, гъуэгур нэхъ бгъуэ ящI.

ЕтIуанэ лэжьыгъэ Iыхьэм хиубыдэ километр 25-м Шэджэм псыкъелъэхэм къыщыщIэдзауэ Булунгу жылэм нэсыхукIэ, псы гъунэхэр щагъэбыдэ, я лъабжьэр щIэмыщэщын щхьэкIэ щIэгъэкъуэнхэр ягъэув. ИджыпстукIэ метр 700-м нэблагъэм фундаментыр хагъэтIысхьащ, метр 500-м бгы гъунэхэр зэрагъэбыдэ блынхэр кIэрагъэуващ.

Абыхэм нэмыщI къалэнхэм хохьэ щIы щIагъым щIэлъ бжьамийхэр зэхъуэкIыныр, асфальт ящIыну гъуэгур абы хуэгъэхьэзырауэ, ар тралъхьэныр. Апхуэдэуи лъэс лъагъуэхэр пхрашынущ, шынагъуэншагъэм къыхуезыджэ дамыгъэхэр трагъэувэнущ, ахэр къыхагъэщхьэхукIынущ.

КилометритI зи кIыхьагъ япэ Iыхьэм лэжьыгъэхэр щызэфIагъэкIыну я мурадщ дызыхуэкIуэ 2024 гъэм, къыкIэлъыкIуэ километр 25-р - 2026 гъэм. Апхуэдэ пIалъэ кIыхьхэр щIагъэувам и щхьэусыгъуэр а щIыпIэм апхуэдэ лэжьыгъэхэр щегъэкIуэкIыным гугъуехь куэд зэрыпыщIарщ, екIуэлIапIэ тыншу зэрыщымыIэрщ, псы гъунэхэмрэ бгылъэ гъуэгухэмрэ зэгъэпэщыжыным техникэ щхьэхуи зэрыхуейрщ.

Лъакъуэрыгъажэхэм хухаха лъагъуэр

ЛъакъуэрыгъажэкIэ къэжыхьыным хуэщIа гъуэгур, километрищым щIигъу зи кIыхьагъыр, зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа лэжьыгъэхэр жыджэру мы махуэхэм Шэджэм къалэм щокIуэкI. Апхуэдэ хъыбар иджыблагъэ зэбгригъэхащ къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Къалэм цIыхухэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ и комплексым къыщыщIэдзауэ Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым нэс яшэщIакIэ лъакъуэрыгъажэ лъагъуэм иджыпсту зэлэжь гъуэгури хыхьэжынущ. АдэкIэ, мурад щыIэщ ар Налшык къалэм и дыхьэпIэм нэс яукъуэдиину.

НобэкIэ лъакъуэрыгъажэ гъуэгум ибгъухэр абы хуэщIа мывэхэмкIэ кърагъэбыдэкI, мыгувэу асфальт зытралъхьэну щIыр ягъэхьэзыр.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 14:20

АРЫКЪ И ГЪУЭГУЩIЭР

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.

27.09.2023 - 09:34

Шынагъуэншагъэр нэхъыщхьэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ шынагъуэншагъэмкIэ уры­сейпсо тхьэмахуэ зэхуаку Iуэхур. Абы хэтащ Iэпщэрызауэ зэ­хэтымкIэ дуней псом, Урысейм и чемпионхэмрэ школакIуэ щэ бжыгъэхэмрэ. 

27.09.2023 - 09:32

Лъагъуныгъэмрэ гуапагъэмрэ я лъахэ

Мы гъэм илъэс 20 мэхъури, Урыскй Федерацэм ща­гъэ­лъапIэ ГъэсакIуэмрэ школ кIуэгъуэ ныбжьым нэ­мысахэм ядэлажьэ Iэ­щIа­гъэлIхэмрэ я махуэр.

27.09.2023 - 09:30

УзыIэпызышэ зэхэшэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиоте­кэм и лъахэхутэ къудамэм зэхыхьэ гъэ­щIэгъуэн ще­кIуэкIащ.

26.09.2023 - 15:02

ГРИММ ЗЭШХЭР

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Езы тIур бынибгъум я нэхъыжьхэт.