ГЪУЭГУ ЛЭЖЬЫГЪЭХЭМ ПАЩЭ

Шэджэм щIыналъэм

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу 2023 гъэм зэлэжьыну объект нэхъ инхэм ящыщу мы махуэхэм къагъэщIэрэщIэж Шэджэм ЕтIуанэрэ Булунгурэ зэпызыщIэ автомобиль гъуэгур. Абы и кIыхьагъщ километр 27-рэ икIи лэжьыгъэр IыхьитIу гуэшащ.

КилометритI зи кIыхьагъ япэ Iыхьэр Шэджэм псыкъелъэхэм хуозэ. А Iэгъуэблагъэм къедзылIа бгы нэкIухэр кърагъэбыдэкI, мывэ къещэщэххэм цIыхухэмрэ машинэхэмрэ щахъумэн папщIэ, апхуэдэуи лъэс лъагъуэхэр зэрагъэпэщыж, гъуэгур нэхъ бгъуэ ящI.

ЕтIуанэ лэжьыгъэ Iыхьэм хиубыдэ километр 25-м Шэджэм псыкъелъэхэм къыщыщIэдзауэ Булунгу жылэм нэсыхукIэ, псы гъунэхэр щагъэбыдэ, я лъабжьэр щIэмыщэщын щхьэкIэ щIэгъэкъуэнхэр ягъэув. ИджыпстукIэ метр 700-м нэблагъэм фундаментыр хагъэтIысхьащ, метр 500-м бгы гъунэхэр зэрагъэбыдэ блынхэр кIэрагъэуващ.

Абыхэм нэмыщI къалэнхэм хохьэ щIы щIагъым щIэлъ бжьамийхэр зэхъуэкIыныр, асфальт ящIыну гъуэгур абы хуэгъэхьэзырауэ, ар тралъхьэныр. Апхуэдэуи лъэс лъагъуэхэр пхрашынущ, шынагъуэншагъэм къыхуезыджэ дамыгъэхэр трагъэувэнущ, ахэр къыхагъэщхьэхукIынущ.

КилометритI зи кIыхьагъ япэ Iыхьэм лэжьыгъэхэр щызэфIагъэкIыну я мурадщ дызыхуэкIуэ 2024 гъэм, къыкIэлъыкIуэ километр 25-р - 2026 гъэм. Апхуэдэ пIалъэ кIыхьхэр щIагъэувам и щхьэусыгъуэр а щIыпIэм апхуэдэ лэжьыгъэхэр щегъэкIуэкIыным гугъуехь куэд зэрыпыщIарщ, екIуэлIапIэ тыншу зэрыщымыIэрщ, псы гъунэхэмрэ бгылъэ гъуэгухэмрэ зэгъэпэщыжыным техникэ щхьэхуи зэрыхуейрщ.

Лъакъуэрыгъажэхэм хухаха лъагъуэр

ЛъакъуэрыгъажэкIэ къэжыхьыным хуэщIа гъуэгур, километрищым щIигъу зи кIыхьагъыр, зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа лэжьыгъэхэр жыджэру мы махуэхэм Шэджэм къалэм щокIуэкI. Апхуэдэ хъыбар иджыблагъэ зэбгригъэхащ къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Къалэм цIыхухэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ и комплексым къыщыщIэдзауэ Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым нэс яшэщIакIэ лъакъуэрыгъажэ лъагъуэм иджыпсту зэлэжь гъуэгури хыхьэжынущ. АдэкIэ, мурад щыIэщ ар Налшык къалэм и дыхьэпIэм нэс яукъуэдиину.

НобэкIэ лъакъуэрыгъажэ гъуэгум ибгъухэр абы хуэщIа мывэхэмкIэ кърагъэбыдэкI, мыгувэу асфальт зытралъхьэну щIыр ягъэхьэзыр.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.