НАРТЫХУР КЪРАХЬЭЛIЭЖ

Мэкъумэш IуэхущIапIэхэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, республикэм и мэкъумэшыщIэхэм нартыху гъавапхъэу япэ тонн мин 40-р Iуахыжащ. Мы гъэм ар нэхъыбэу щыхащIар Тэрч, Прохладнэ, Дзэлыкъуэ, Бахъсэн куейхэрщ - нартыхум республикэм щIыуэ щыхухахам и процент 65-р абыхэм яубыдащ.

Нартыхур республикэм и гъавапхъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Мы гъэм абы щIыуэ ирагъэубыдащ гектар мини 127,7-рэ, е гъавапхъэ псоми щIыуэ хухахам и процент 62-р.

Лым къыхохъуэ

Кавказ Ищхъэрэм статисткэмкIэ и управленэм иджыблагъэ зэбгригъэха хъыбарым къызэрыщыхэщымкIэ, 2023 гъэм и щIышылэ - бадзэуэгъуэ мазэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, уней IуэхущIапIэхэм псори зэхэту къыщалэжьащ джэдылрэ былымылу тонн мин 62,1-рэ, е нэгъабэ щыIа бжыгъэхэм елъытауэ проценти 111,8-рэ.

Абы щыщу мэкъумэш IуэхущIапIэхэм кяхуозэ лы тонн мин 24-р, е джэдылрэ былымылу къыщIагъэкIам и процент 38,7-р. 2022 гъэм и япэ мазиблым щыIа бжыгъэхэм нэхърэ ар процент 41-кIэ нэхъыбэщ.

Лы лIэужьыгъуэхэм дытепсэлъыхьмэ, къащIагъэкIам и процент 86,6-р джэдылым къылъос.

Къыхэгъэщыпхъэщ, къыщапщытэж пIалъэм къриубыдэу, джэд бжыгъэм фIыуэ зэрыхэхъуар - процент 47,8-кIэ. Дызэрыт илъэсым шыщхьэIум и 1-м ирихьэлIэу мэкъумэш IуэхущIапIэхэм джэд бжыгъэу яIэр мелуан 2,1-м нэблэгъащ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 14:20

АРЫКЪ И ГЪУЭГУЩIЭР

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.

27.09.2023 - 09:34

Шынагъуэншагъэр нэхъыщхьэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ шынагъуэншагъэмкIэ уры­сейпсо тхьэмахуэ зэхуаку Iуэхур. Абы хэтащ Iэпщэрызауэ зэ­хэтымкIэ дуней псом, Урысейм и чемпионхэмрэ школакIуэ щэ бжыгъэхэмрэ. 

27.09.2023 - 09:32

Лъагъуныгъэмрэ гуапагъэмрэ я лъахэ

Мы гъэм илъэс 20 мэхъури, Урыскй Федерацэм ща­гъэ­лъапIэ ГъэсакIуэмрэ школ кIуэгъуэ ныбжьым нэ­мысахэм ядэлажьэ Iэ­щIа­гъэлIхэмрэ я махуэр.

27.09.2023 - 09:30

УзыIэпызышэ зэхэшэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиоте­кэм и лъахэхутэ къудамэм зэхыхьэ гъэ­щIэгъуэн ще­кIуэкIащ.

26.09.2023 - 15:02

ГРИММ ЗЭШХЭР

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Езы тIур бынибгъум я нэхъыжьхэт.