НАРТЫХУР КЪРАХЬЭЛIЭЖ

Мэкъумэш IуэхущIапIэхэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, республикэм и мэкъумэшыщIэхэм нартыху гъавапхъэу япэ тонн мин 40-р Iуахыжащ. Мы гъэм ар нэхъыбэу щыхащIар Тэрч, Прохладнэ, Дзэлыкъуэ, Бахъсэн куейхэрщ - нартыхум республикэм щIыуэ щыхухахам и процент 65-р абыхэм яубыдащ.

Нартыхур республикэм и гъавапхъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Мы гъэм абы щIыуэ ирагъэубыдащ гектар мини 127,7-рэ, е гъавапхъэ псоми щIыуэ хухахам и процент 62-р.

Лым къыхохъуэ

Кавказ Ищхъэрэм статисткэмкIэ и управленэм иджыблагъэ зэбгригъэха хъыбарым къызэрыщыхэщымкIэ, 2023 гъэм и щIышылэ - бадзэуэгъуэ мазэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, уней IуэхущIапIэхэм псори зэхэту къыщалэжьащ джэдылрэ былымылу тонн мин 62,1-рэ, е нэгъабэ щыIа бжыгъэхэм елъытауэ проценти 111,8-рэ.

Абы щыщу мэкъумэш IуэхущIапIэхэм кяхуозэ лы тонн мин 24-р, е джэдылрэ былымылу къыщIагъэкIам и процент 38,7-р. 2022 гъэм и япэ мазиблым щыIа бжыгъэхэм нэхърэ ар процент 41-кIэ нэхъыбэщ.

Лы лIэужьыгъуэхэм дытепсэлъыхьмэ, къащIагъэкIам и процент 86,6-р джэдылым къылъос.

Къыхэгъэщыпхъэщ, къыщапщытэж пIалъэм къриубыдэу, джэд бжыгъэм фIыуэ зэрыхэхъуар - процент 47,8-кIэ. Дызэрыт илъэсым шыщхьэIум и 1-м ирихьэлIэу мэкъумэш IуэхущIапIэхэм джэд бжыгъэу яIэр мелуан 2,1-м нэблэгъащ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 10:05

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ЛIыхъужьым и щIыхькIэ

29.05.2024 - 08:10

IЭЩIАГЪЭРЫЛАЖЬЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

ИгъащIэми и IэщIагъэм хэзыщIыкI цIыхум пщIэ хуащIу къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэ цIыхур къалъыхъуэ, и IэнатIэм теухуауэ иIэ щIэныгъэм гъуэгу ират, и псалъэрэ чэнджэщрэ щIэупщIэ яIэщ.

29.05.2024 - 08:05

ЛАГЪУЭ-НАКЪЭ

«ЛагъуэнакъэкIэ» зэкIэ щIыпIэр бгыщхьэ тафэ хъупIэщ, къущхьэхъущ. Зыпэгъунэгъу хы ФIыцIэм елъытауэ ар здэщыIэм и лъагагъыр метр 2000-м щIегъу.

28.05.2024 - 15:23

ДУНЕЙ КЪУТЭЖЫГЪУЭР КЪЭСМЭ

Норвегием и ищхъэрэ дыдэ щIыналъэм, Ищхъэрэ Ледовитэ хым и тIыгухэм ящыщ зым, щаухуащ дуней къутэжыгъуэр къэсрэ гъащIэр щIэрыщIэу щIэдзэжын хуей хъумэ, щIылъэр зэщIэгъэгъэжын папщIэ зыхуэныкъуэну к

28.05.2024 - 08:14

МУЗЕЙ ЩIЫХЬЭХУХЭР ЗЭПЫУРКЪЫМ

Налшык къалэм дэт, Вовчок Марко и цIэр зезыхьэ Литературэ музейм хабзэу щызэфIэувауэ илъэс къэс щрагъэкIуэкI щIыхьэхур иджыблагъэ зэхэтащ.