НАЛЬЧИКЧИЛЕНИ АРСАРСЫЗ ХОРЛАМЛАРЫ

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» Пятигорскну «Машук-КМВ» къаууму бла тюбешгенди. Бу оюнда машукчула сезонда биринчи кере къытдыргъандыла.

Тайм башланнганлай, биринчи минутда окъуна нальчикчиле кеслерини къабакъларына топну ычхындырыргъа аздан къойгъандыла. Насыпха, голкипер Кумыков къоркъуулу жерге терк жетген эди. Алай «Машукну» чабыуулу аны бла тохтамагъанды, ала, бизге терк-терк жууукълаша, къоруулаучуланы бир кесек абызыратхандыла. Болсада таймны ортасына хал тюрленнгенди, бизникиле да, къорууланыудан чабыуулгъа кёчюп, сакъламай тургъанлай эсепни ачхандыла.

Экинчи таймда да ала чабыуул этиулерин селейтмегендиле, Пятигорскну къауумуну тренери футболчуланы тохтаусуз алышындыргъаны да болушмагъанды. Ол угъай, тайм бошалыргъа бираз заман къалгъанда, спартакчыла экинчи голну ургъандыла, алай бла матч бизникилени хорламлары бла бошалгъанды, эсеп 2:0 болгъанды. Голланы Селяланы Амирхан бла Хачирланы Алан ургъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.