ЖАНГЫ РЕНТГЕН КОМПЛЕКСЛЕ ХАЙЫРЛЫДЫЛА

Къабарты-Малкъарда багъыу биригиулени  жангы рентген оборудование бла жалчытадыла. Республиканы Правительствосуну порталында айтылгъаннга кёре  бу иш «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде тамамланады.

Проект бардырылып тебирегенли республиканы аллай организацияларына алты цифралы рентген комплекс келгенди. Беш аппаратны Нальчик шахарны 1-чи, 2-чи эм 3-чю номерли поликлиникаларында орнатхандыла, экисин а Черек эмда Зольск район больницалагъа жибергендиле.

Жеринден тепдириу онглары болгъан  «С-дуга» рентген комплекс операцияла этгенде болушады. Аны «Онкология ауруулагъа къажау» программаны чеклеринде Онкодиспансерде орнатхандыла.

Шёндюгю цифралы оборудование алгъын тюрлюлеринден къайда игиди. Ол адамны санларын, сюеклерин шарт кёргюзтеди,  саулукъгъа бек аз заран салады. Суратны уа электрон халда чыгъарыргъа, плёнкагъа неда къагъытха тюшюрюрге жарайды. Башха организациягъа аны къолдан-къолгъа берип  айланмай, сеть бла жиберип къоядыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.