АДЫГЭБЗЭР ФХЪУМЭ!

Илъэсым зэ-тIо къуажэм сокIуэжри, тхьэмахуэ хуэдиз сыщыIэщ. Иджыи, махуитI-щы хъуащи къуажэмкIэ сыщыIэщ, Узуняйлэ жылагъуэм и адрей адыгэ къуажэхэми сахуэзэу...

Илъэс 40 хуэдизкIэ узэIэбэкIыжмэ адыгэхэр Тыркум жылагъуэ жылагъуэу адыгэ защIэу къуажэхэм дыщысхэт. ЦIыкIу-ин псори адыгэбзэкIэт дызэрызэпсалъэр, тыркубзэ зыцIутI жыпIамэ къыхэмыхуэу. АрщхьэкIэ нобэ адыгэбзэ зыщIэ цIыкIу Тыркум исыжкъым, адыгэбзэ зыщIэхэми кIуэху хощI.

Абы щыгъуэ ди пщIыхьэпIэ къэкIакъым адыгэбзэр тIэщIэхуну, егъащIэм ар диIэн тфIэщIащ. Хъунур хъуа нэужь къэралым еджапIэхэм хуейм адыгэбзэ дерс урок идот жари зыгуэр къаублами абыи къикIыныщэ щыIэкъым.

Хэкум исхэращ мыхэр щIыжысIэри, мыр Хэкущ, ди къуажэхэм, ди хьэблэхэм адыгэбзэр щызокIуэ, мыбы адыгэбзэр щыкIуэдынкъым жыфIэуэ абы фыщымыгугъущэ, абы фремыгъэбэлэрыгъ. Iэмал зэрывгъуэткIэ, хуей-хуэмей жывмыIэу цIыкIухэр еджапIэхэм адыгэбзэ щевгъаджэ, адыгэбзэкIэ щIэныгъэ зэрыщаджыным, адыгэбзэм къэралым утыку зэрыщигъуэтынум фыхущIэкъу.

Хэкум исхэм фэ нэхъ фщIэнщ фи Iуэху зытетыр, дэ дыкъыхэпсэлъыхьыну абы щыщыIэкъым ауэ дэ ди нэгуэ щIэкIахэм тIэкIу щыгъуазэ фытщIынущи аращ мыхэр къыщIэтпсэлъыр.
ПэщIэдзэ еджапIэм сэри илъэситIкIэ сызыщеджауэ аращ ХьэпэщIей и къуажэ еджапIэм. Илъэс 25 лъандэрэ еджакIуэншэуэ нэщIыбзэуэ щытщ…

  Тэгъуланхэ Екъуб

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ