Къол усталыкъны сейир дуниясында

Онючюнчю сентябрь Ыргъакъ бла  эшиуню халкъла аралы  кюнюдю. Аны  бла  байламлы  Къабарты-Малкъарны гуманитар-техника колледжинде  окъугъан  студентлеге   мастер-класс  кёргюзтюлгенди. Аны «Ашхана» проектни бардыргъан Мокъаланы  Гульнара  къурагъанды. 

Бу жумушну баш мураты студетлени быллай усталыкълагъа сейирлерин ёсдюрюудю. Бюгюнлюкде кёп жерде эшилген гинжиле, тюрлю-тюрлю сейир затчыкъла да иги сатыладыла. Дагъыда студентге быллай жангы усталыкъ ахча ишлерге  себеплик болгъанын чертгенди Гульнара.
- Арт кезиуде жаш адамла  бош заманларын Интернетде ётдюредиле. Ол а адамгъа заран тюшюргени баямды. Быллай сейир затлагъа юйренселе уа, аланы бош заманлары хайырлы боллукъду. Ким биледи, аланы араларында   керти да бу жаны бла фахмулары болгъанла чыгъарла. Бюгюн да бу аламат жумушда кеслерин сынап, мындан ары ол ызда кюрешселе сюеме, - дегенди ол. 
Ол кюн ары, ыргъакъ бла эшиу эшгенден сора да,  минчакъладан ариу бохчала, омакълыкъгъа жюрютюрге жараулу затланы хазырлагъан устала келген эдиле, аланы араларында нальчикчи Кючмезланы Мариям да. Къызчыкъ школчу болгъанлыкъгъа, минчакъладан сеийр затла этип, талай жыл кюрешеди. Ол къол ишге анасындан юйреннгенди, школдан бош заманында кюрешеди бу жаны бла абериле къурап.
Дагъыда минчакъладан сейир затла этген онбиржыллыкъ хунерли къызчыкъ Малкъондуланы Альмирады. Ол да бу усталыкъ бла эки жылдан аслам кюрешгенин айтханды. Альмира хазыр ишлеринден кёп аламат затла да келтирген эди мастер-классха. Аланы арасында жылтырауукъ кёк тюрсюнлю минчакъладан бёкем сумка да бар эди. Къызчыкъ аны эки ай чакълы эшгенин айтханды. Башха ишлерине уа андан да аз заман къоратханын билдиргенди. 
Дагъыда минчакъла тизерге Гажонланы Гильнара бла Башийланы Салима да юйретгендиле. Ала, къызланы бу жумуш бла шагъырей этгенден сора да, кеслерини хазыр ишлери бла шагъырейлендиргендиле. Ол сейир затланы кёрюп, студентлени да  бу усталыкъгъа итиниулюклери бютюн  ёсгенин белгилерчады. Уста къызланы  ишлери бир бирлерине ушамагъан, хар бири да энчи оюм бла этилген, кёз къууандыргъан  тамаша затла эдиле. 
Тюбешиуню бардыргъан жырчы къызыбыз Созайланы Нату да хазыр ишлени бек жаратханын айтханды. 
-Бизни ынналарыбыз не заманда да къол усталыкъ бла кюрешгендиле. Бюгюн бу ишибиз да аланы усталыкълары бла байламлыды. Келген къызчыкъланы быллай хунерге итиниулери болуп, заманларын да аямай,  аламат  затла этгенлерине махтау берирчады,- дегенди Нату.
Жангуразланы Мадина бла Малкъарланы Марина уа ыргъакъ бла эшип гинжиле этерге юйретгендиле. Бу усталыкъ адамны нерва системасын хош этгенин да чертгендиле ала. Бир гинжини эшер ючюн, кёп тюрлю затха юйренирге керекди. Къалайда чыкланы къошаргъа, къалайда азайтыргъа кереклисин билип, аны жоругъун бузмазгъа тийишли болгъаныны юсюнден хапарлагъандыла къызла жыйылгъанлагъа. 
Колледжде окъугъан Роза Невская тюбешиуге сюйюп келгенин айтханды. Кеси да бу усталыкъны бек жаратханын, жылдан аслам заманны Интернетни хайыры бла анга юйренип кюрешгенин да билдиргенди ол. 
- Жангы жыл кезиуде Нальчикде «Вестер» тюкенни аллында бара тургъанлай эслеген эдим эшилген гинжилени. Ызы бла кесим да юйренирге итинеме. Интернетде курсланы табып, андан башлайма. Биринчи гинжими айдан аслам заманны тикгенме. Битдиргенден сора уа, нёгерим жаратып, анга саугъагъа бергенме. Бюгюн да жангы затлагъа юйрениригиме къууанама,- дегенди ол. 
Студентлени ишлерине багъа бичерге КъМР-ни «Бюгюннгю къол хунерликни усталарыны гильдиясы»  биригиуюню таматасы Жолабланы Мунира бла белгили къол уста Ангелина Алленова келгендиле. 
Мунира да къол усталыкъ бла, мындагъы къызчыкълача, сабий заманындан кюрешгенин айтханды. Алай бла бу жумушну кесини энчи сюйген ишине да сайлагъанды. Организацияларында быллай хунерликге юйретгенлерин да билдирип, фахмуларын ёсдюрюрге келгенлеге  да ала ыразы боллукъларын чертгенди. 
Тюбешиуню ахырында дерсле берген къол усталаны хар бири да сыйлы грамота бла саугъаланнгандыла. 

 Темуккуланы Амина.
 Суратла авторнудула

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.