Минги тауну этеклеринде орналгъан миллет парк – эм игилени санында

РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин кесини орунбасарлары бла бардыргъан жыйылыуда къыралда жолоучула кёп баргъан жерледен бирине Минги тауну этеклери саналгъанын белгилегенди. Андан сора да, ол табийгъат тамашалыгъы бла Приэльбрусье, Куршская коса, «Красноярскны Чыпынлары», Кисловодскну эм Сочини миллет парклары бла туристле жюрюген къыралда беш ариу  жерге тергелгенин чертгенди.  Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында билдиргенди.

«Кертиси бла алайды, кесини бир жерде болмагъан къудурети бла Приэльбрусье 60 россейли миллет паркларыны арасында эм игиледен бирине саналады, анга къараргъа келгенлени саны арт жыллада иги кесекге  ёсгенди. Бай эм ариу табийгъаты болгъан жерле тийишлисича сакъланнган да этедиле, болсада Россейни Правительствосу энди алагъа  къошакъ мадарла  кийиреди. Биринчи сентябрьден башлап федерал закон ишлеп тебирегенди эм аны бла байламлы  биринчи тийишли документле да къабыл кёрюлгендиле.
 Россейли правительство турист инфраструктураны айнытыу бла байламлы къошакъ мадарланы кийирирге къагъытланы хазырлагъанды. Битеу ол затла табийгъат байлыгъыбызны сакъларгъа эм адамлагъа таплыкъгъа, жолоучуланы солууларын игилендирирге эм къоркъуусузлукъларын, табийгъатха заран жетдирмей, жалчытыргъа деп бардырыладыла», – дегенди республиканы оноучусу.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.