Магъанасы ёсе баргъан фестиваль

Татарстанны ара шахары Къазанда озгъан ыйыкъда муслийман кинону халкъла аралы фестивалы баргъанды. Ол жыл сайын 2015 жылдан бери къуралады, быйыл а биринчи кере Къазан Кремльде озгъанды. Фестивальны Татарстанны маданият министерствосу, Къазанны администрациясы эм Россейни муфтийлерини совети къурагъандыла.
Киноискусствону байрамы жылдан-жылгъа дунияда белгили бола барады, анга къатышханланы саны да ёседи. Сёз ючюн, биринчи фестивальгъа онеки къыралдан къыркъ фильм келген эсе, быйыл онсегизинчиге къыркъ тёрт къыралдан алты жюз отуз фильм жыйылгъанды. 
Онтёрт жылны ичинде жюри жаланда фильмлени тинтип тургъанды, арт тёрт жылда уа энчи къуралгъан жюри сценарийлеге да къарайды. Быйыл сценарийлени  эришиуюнде жюз бла онтёрт иш  бар эди. Аладан онючюсюн  «къысха тизмеге»  сайлагъандыла, ол саннга Байсыланы Марзиятны «Агъач чурукъчукъла» деген проекти да кирген эди. Жетинчи сентябрьде Къазан Кремльде жюрини аллында сценаристле проектлерини юсюнден айтхандыла. Россейден, Индиядан, Ирандан, Египетден кинода атлары айтылгъан белгили  устала хар сценаристге соруула бергендиле.
  Юлия Захарованы «Жетинчи фатар»  деген проекти эм кючлюге саналгъанды эм анга беш жюз минг сом берилгенди. Дагъыда эки проект жюз минг сом алгъандыла. Бир белгили киношкола Байсыланы Марзиятха сценаристика курслада окъургъа жетмишминглик сертификат саугъалагъанды. 
Москвада кинематографистлени ара юйлерини директору, режиссёр Екатерина Головня: «Биз къыйын заманда жашайбыз. Бюгюн къарагъан проектлени асламысында да мудах хапарла…сценарийлеге бир кесек жарыкълыкъ кийиригиз. «Жетинчи фатар» нек хорлады бюгюн? Ол комедияды. Дагъыда проектледен энчи белгилеригим «Агъач чурукъчукъладыла». Марзият сценарийин жазып бошаса, мен режиссёрну, продюсерни, профессионал къауумну  излерикме бу проектге», – дегенди.
Къапланланы 
Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.