Кавказым къыщыщIагъэкIхэр

КИФЩI-м къыщыщIагъэкI хьэпшыпхэм «Продукция Кав­каза» («Кавказым щащIащ») сертификатыр къы­хуIахын папщIэ, хьэры­чэтыщIэхэм лъэIу тхылъхэр ягъэхьэзырыну хуит ящIащ. ЩIыналъэм щыщ хьэры­чэтыщIэхэм Iэмал яIэнущ къыщIагъэкIхэр щIыналъэми абы и щIыбми щащэну, ахэр тыкуэнышхуэхэм, жармыкIэ мыхьэнэ зиIэ щапIэхэм къыт­ралъхьэну. Щэ­хуа­кIуэ­хэм я дежкIи ар хьэпшыпхэм шэч къы­щIы­ту­мыхьэн нэ­щэнэу къэувынущ. 

«Ди къэралми абы и адрыщкIи цIыхухэм я нэ къы­щыхуокI Кавказым къыщы­щIагъэкI хьэпшыпхэр зыIэрагъэхьэну. ФIагъым и нэщэнэу къэув сертификатыр хьэры­чэ­тыщIэхэм ядэIэпыкъунущ  я хьэпшыпхэр нэхъыфIу ­къацIыхуным, щапэщIэхэм щIалъ­хьэным папщIэ. Абыхэм яхохьэ жармыкIэхэр, фестивалхэр, щхьэж зыхиу­быдэ къудамэхэм щрагъэ­кIуэкI дауэдапщэхэр. Ди дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ я псэр халъхьэу Кавказым къыщы­щIагъэкIа хьэпшыпхэр нэхъ тыншу яхуэщэу тщIыным», - жиIащ Кавказ.РФ IуэхущIапIэм и унафэщI нэхъыжь Цемахович Андрей. 
Сертификат къызэрыIахы­фы­ну хьэпшыпхэм яхеубы­дэ ерыскъыхэкIхэр, псыр, хьэкъу­щыкъухэр, унэлъащIэ­хэр, щыгъыныр, зэрытхьэщIэ хи­миехэкIхэр, тыгъэхэр, фа­дэр, ухуэныгъэ хуэIухуэщIэ-хэр. 
«Дзэлыкъуэ кIэртIоф» IуэхущIапIэм и унафэщI нэхъыжь БжэныкIэ Руслан апхуэдэ щIэгъэкъуэныр и хьэрычэт Iуэхухэм сэбэпышхуэ хуэхъуу къелъытэ: «Ди гуапэщ Кавказ.РФ IуэхущIапIэм апхуэдэ жэрдэм къызэрыхилъхьар. ЩIыналъэ жыжьэхэм къыщежьэурэщ зыгуэр къы­щIэ­зыгъэкIхэр хуэм-хуэмурэ къэ­ралым къызэрыщацIыхур. «Кавказым щащIащ» брендыр дэни хэIущIыIу щыхъумэ, псом япэ - щIыналъэм и кIуэцIым - абы цIыху нэхъыбэ къыщIэупщIэу хъунущ». 
«Хьэпшыпыр къызэрацIыху брендыр хэIущIыIу хъун пап­щIэ, - жиIащ «Мастер-Прайм. Берёзка» IуэхущIапIэм и унафэщI нэхъыжь Бекуза­ровэ Ларисэ, - ар къыщыщIагъэкI, апхуэдэ IэщIагъэлI ехьэ­жьахэр щыпсэу, лэжьыгъэр фIыуэ щалъагъу езы щIыпIэри къегъэцIыхун ­хуейщ. Кавказ Ищхъэрэм хьэпшыпыфI куэд къыщы­щIагъэкI экологие и лъэныкъуэкIэ зэраныгъэ къимышэу. Дыщогугъ «Кавказым щащIащ» фIэщыгъэм ди щIы­пIэм щыщ хьэпшыпхэм гу ­къалъригъатэу, дэри ахэр нэхъ тыншу тхуэщэу дыхъуну». 
Дызэрыт илъэсым ЭкономикэмкIэ дунейпсо зэхуэсу Санкт-Петербург щекIуэкIам «Роскачество», «Кавказ. РФ» IуэхущIапIэхэм зэгурыIуэныгъэ щызэращIылIащ дяпэкIэ зэдэлэжьэну. 
2023 гъэр имыух щIыкIэ, щIыналъэм щылажьэ хьэры­чэтыщIэхэр хуитщ къыщIагъэкI хьэпшыпыр къэпщы­тэныгъэхэм ирашалIэу, ар зэрыфIым и щыхьэту къэув  сертификатыр къыIахыну. Нэхъыбэ къэзыщIэну хуейхэм я уп­щIэхэм жэуап къыщыхуа­гъуэтыфынущ «Продукция кавказа.РФ» е «Роскачество» интернет хэщIапIэхэм.

КЪУДЕЙ Iэминэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.