ОСАГО ПОЛИСНИ ЖАРАШДЫРГЪАН КЪЫЙЫН ЭСЕ…

Автомашиналары болгъанла ОСАГО полисни алыргъа борчлудула. Аны страховой компанияла бередиле, кеслери да хакъын алып. Алай бирде аны жарашдыргъан къыйын болады. Компанияланы сайтларында, офислеринде да тыйгъычла чыгъып, адам полис алалмай туруучуду. Аны сылтауларыны эмда аллай затха тюбегенде не зат этерге боллугъуну юсюнденди бу материал.

Страховой компанияланы адамлагъа ОСАГО полисни сатмазгъа эркинликлери жокъду. Законну излеми алайды. Анга бузукълукъ этгенле тазир тёлерикдиле неда лицензияларындан къуру къаллыкъдыла. Алай бирде уа угъай дерге да боллукъдула:

Сизни заявлениягъызда халатла бар эселе;
Керек документлени кёргюзтмеген эсегиз.
 Иш алай болса, компания не ючюн угъай дегенин ангылатыргъа керекди. Ол бары да аны келечисини борчуду.

Кёбюсюнде чурумла сиз кёргюзтген информация РСА-да (Россейни автостраховщиклерини союзу) болгъаны бла келишмесе чыгъадыла. Алай ол а сизге угъай дерге сылтау тюйюлдю. Не халатла болгъанын менеджер ангылатсын, тюз информацияны да системагъа тюшюрсюн.

Полисни интернетде жарашдыргъанда, страховой компания аны жыйырма минутну ичине хазырларгъа борчлуду. Жууап энчи кабинетге неда электрон почтагъа жибериледи. РСА-да келишмеген информация табылса, сизден керек документлени копияларын сурарыкъдыла. Аны юч сагъатны ичинде этерге тийишлиди.

Компанияны сайты осал ишлей эсе, ол аны сегиз сагъатдан кеч къалмай тап этерге борчлуду. Кезиулю техника жумушланы юсюнден а адамлагъа бир кюн алгъа билдирирге керекдиле.

Страховой компанияда бир кере угъай дегенликге, ары-бери барып тарыгъыргъа керекмейди. Алай чурумла тохтаусуз чыгъып тура эселе уа, ансыз боллукъ тюйюлдю.

Полисни алалмай асламысында ким къыйналыучуду?

Жаш эмда сынамлары аз болгъан водительле;
Таксистле;
Мотоциклистле;
Эски машиналаны иелери;
Ауур жюкле ташыгъан гитче машиналаны водительлери.
Страховой компанияланы статистика шартларына кёре, кёбюсюнде авариялагъа да аллай водительле тюшедиле. Машинаны хыны жюрютгенлеге да терс къарайдыла. Аллай адамлагъа полисни багъасы да уллуракъ болуучуду. Алай кёбюсюнде компанияла аны алагъа сатмазгъа кюрешедиле. Юркютюр ючюн а, тыйгъычла къурап, сылтаула этип туруучудула.

Сизге ОСАГО полисни сатаргъа сюймей эселе, не этерге тийишлиди.

Биринчиден, страховой компанияны кесине сёлешип кёрюгюз. Болмаса - тюзюнлей офисине барыгъыз. Анда да табылмаса тюзлюк, РСА-гъа, Россейни Банкына жазыгъыз неда сюдге атланыгъыз.

Иш анда да терк  къуралмазгъа боллукъду. Аны ючюн, полис тюз шёндю керек эсе, аны башха компанияда алып кёрюгюз. Барында да угъай деген эселе уа, айтханыбызча, сагъынылгъан структуралагъа жазыгъыз. Бирде тюз аланы атларын эшитгенлей окъуна страховой компанияла оноуларын тюрлендиредиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.