Аскер бёлюмлени жокълагъанды, хазырлыкъларын тинтгенди

Бу кюнледе РФ-ни Миллет гвардиясыны  Шимал-Кавказ округуну таматасыны аскер-политика иш жаны бла орунбасары генерал-майор Сергей Черноиванов  Къабарты-Малкъарда болгъанды. Мында ол Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны таматалары бла тюбешгенди эмда аскерчиле къуллукъ этген жерледе болуп, аланы турмушлары бла шагъырейленнгенди. 
Ызы бла генерал-майор аскерчилени салыннган борчланы толтурургъа хазырлыкъларын тинтгенди эм энчи къауум бла ушакъ бардыргъанды, берилген сорууланы барына да жууапла этгенди.
– Управленияны къуллукъчулары бла аскерчилери алагъа салыннган борчланы толтурургъа къачан да хазыр болгъанларына ийнанама, – деп чертгенди ол.

 Къасымланы Аминат.  

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.