Тежеуле эмда насийхат сёзле

Кёп болмай  Звёздный аскер шахарчыкъда Росгвардияны бёлюмюнде къууанчлы жыйылыу ётгенди, жаш аскерчиле Ата журтларына керти къуллукъ этерге ант этгендиле.  Анга Росгвардияны офицерлери, ветеранла, аскер комиссариатны, Чегем районну администрациясыны, Мусулийманланы  дин управлениясыны келечилери эм жууукъ-ахлула да къатышхандыла.
– Бу кезиуден  башлап сиз кертиси бла да Ата журтугъузну  къоруулаучуларына саналасыз. Ол даражалы атны сыйын тюшюрмезге итинигиз, жууаплы болгъаныгъызны не заманда да  унутмагъыз. Кесигизни эм къатыгъызда нёгерлеригизге да сакъ болугъуз, – деп насийхат этгенди  аскер бёлюмню командири полковник  Нурид Макаев. 
Ызы бла аскер бёлюмню таматалары ата-анала бла тюбешгендиле, къуллукъну бардырыу халыны юсюнден айтхандыла, сорууларына жууапла бергендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.