Тежеуле эмда насийхат сёзле

Кёп болмай  Звёздный аскер шахарчыкъда Росгвардияны бёлюмюнде къууанчлы жыйылыу ётгенди, жаш аскерчиле Ата журтларына керти къуллукъ этерге ант этгендиле.  Анга Росгвардияны офицерлери, ветеранла, аскер комиссариатны, Чегем районну администрациясыны, Мусулийманланы  дин управлениясыны келечилери эм жууукъ-ахлула да къатышхандыла.
– Бу кезиуден  башлап сиз кертиси бла да Ата журтугъузну  къоруулаучуларына саналасыз. Ол даражалы атны сыйын тюшюрмезге итинигиз, жууаплы болгъаныгъызны не заманда да  унутмагъыз. Кесигизни эм къатыгъызда нёгерлеригизге да сакъ болугъуз, – деп насийхат этгенди  аскер бёлюмню командири полковник  Нурид Макаев. 
Ызы бла аскер бёлюмню таматалары ата-анала бла тюбешгендиле, къуллукъну бардырыу халыны юсюнден айтхандыла, сорууларына жууапла бергендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.07.2024 - 09:03

ОЮН ХАЛДА ЖОРУКЪЛАГЪА ТЮШЮНДЮРЮУ

Жай – солуу  кезиу  болгъандан сора да, къоркъуу аслам чыкъгъан заманды. Нек дегенде жылы айлада сабийлени араларында ачыгъанла кёп боладыла.

19.07.2024 - 09:03

АЛГЪЫШ СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА ДА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъан бир къауум жаш бла къыз кеслерини дипломларын алгъандыла. Аны бла байламлы къууанчлы жыйылыула да озгъандыла.

19.07.2024 - 09:03

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛИКНИ КЪЫЙМАТЛЫ АМАЛЛАРЫНДАН БИРИ

 Кёп болмай Нальчикде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны мурдорунда «Франчайзинг - предпринимательликни амалларындан бири» деген аты бла «тёгерек стол» ётгенди.

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.