«Динамону» байрагъы Минги тауну башында

«Динамо»  битеуроссей  физкультура-спорт биригиуге 100 жыл толгъанды. Анга жоралап, ич ишлени келечилери – динамочула Европаны эм бийик тёппесине, Минги таугъа, ёрлегендиле, – деп билдириледи КъМР-де МВД-ны  пресс-службасындан. 
Экспедициягъа къыралны  тогъуз регионундан ич ишле органланы келечилери къатышхандыла, ол санда  Къабарты-Малкъардан да.  Беларусь Республикадан да къауум адам келгенди. Ала бир ненча кюнню тау болумлагъа юйреннгендиле, саулукълары да тинтилгенди.  
Андан сора кечеги къарангысында къаячыла белгиленнген жол бла Минги тауну тёппесине тебирегендиле. Къыйын хауа болумгъа да къарамай, ашыкъмай ёрлегендиле. Алай бла, танг атханда, Россей Федерацияны,  Беларусь Республиканы эм  «Динамо» спорт биригиуню байракълары тауну тёппесинде орнатылгъандыла. 
Ызларына къайтханларындан сора, алагъа «Динамо» спорт  биригиуню башчысы, генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, кенгешчиси Анатолий Рудый, КъМР-де ич ишлени министрини къуллугъун болжаллы халда  толтургъан  Назир Мамхегов къууанч халда тюбегендиле. 
Бу магъаналы ёрлеуге къатышханланы барысына да «Динамону» атындан шагъатлыкъ къагъытла эм эсде къалырча саугъала берилгендиле. Белоруссиядан къонакъла «Динамо» биригиуге 100 жыл» майдалгъа тийишли кёрюлгендиле. Къабарты-Малкъарны келечилерине  уа «Динамо» биригиуню айнытыугъа уллу къыйын салгъанлары ючюн сагъынылгъан майдал бла бирге сыйлы грамотала да берилгендиле. 

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.