Эки жанына да хайырлы байламлыкъла

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Ненец автоном округну губернатору Юрий Бездудный бла тюбешгенди. Ушакъгъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев, КъМР-ни табийгъат байлыкъла эмда экология министри Шауаланы Илияс, КъМР-ни курортла эмда туризм министрини къуллугъун толтургъан Шауаланы Ислам, Ненец автоном округну Табийгъат байлыкъла, экология эмда агропромышленность комплекс жаны бла департаментини башчысы Чабдарланы Альберт къатышхандыла.
Тюбешиуню кезиуюнде эки регионну да арасында эки жанына да хайырлы сатыу-алыу-экономика байламлыкъланы онглары сюзюлгендиле. Юрий Бездудный белгилегенича, Ненец автоном округ айныгъан регионду. Аны къолайлыгъын углеводородланы къазып алыу жалчытады. Андагъы къыйын хауа болумлагъа кёре, округга жангы тахта кёгетле бла жемишле жетишмейдиле, аланы ары жетдирип туруу бек магъаналыды. 
Къабарты-Малкъар Ненец автоном округга кёгетлени бла жемишлени кёп санда жибергенледен бири болургъа боллукъ эди. Округну правительствосу уа республикадан барып, кёгетле сакъланырыкъ мекямланы къурулушларын бардырыргъа хазыр болгъанлагъа не жаны бла да себеплик этерге айтады. Ненец автоном округну да барды республикагъа элтирик затлары. Сёз ючюн, адамны чархына жараулу буу этни жиберирге хазырды.
Мусукланы Алий къонакълагъа республиканы жокълагъанлары эмда анга эс бургъанлары ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди. «Къабарты-Малкъар Республика Ненец округ бла сатыу-алыу-экономика байламлыкъла къураргъа хазырды эмда аны регионну тахта кёгетле, жемишле эмда юлкюле бла байламлы излемлерин толусунлай жалчытыргъа онгу барды», – деп чертгенди.
Андан сора да, Къабарты-Малкъар туризм эмда солууну къурау жаны бла ахшы онглары болгъан регионду. Европаны бек бийик тауу – Элбрус – да анда болгъаны ючюн, санатор-курорт багъыу амалла бла да жалчытыр  онгла бардыла.
Эки жаны да Къабарты-Малкъардан Ненец автоном округга эл мюлк товарла чыгъарыргъа эмда ол регионнга ётдюрюрге къолларындан келликлени излеуню башларгъа оноулашхандыла. Андан сора да, быйыл ноябрьде «Россей» кёрмюч-форумну кезиуюнде Къабарты-Малкъар Республиканы бла Ненец автоном округну араларында бирге ишлеуню юсюнден уллу келишимге къол салыу жаны бла онгланы тинтирге белгиленеди.

Юсюпланы Галина
 хазырлагъанды.  

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.