Iэтащхьэм и жэрдэмкIэ

Тырныауз къалэм мы зэманым щызэрагъэпэщыж республикэм и щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм я нэхъ инхэм халъытэ, Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ щэнхабзэмкIэ уардэунэр. «Къуажэ щIыпIэхэм зэпэщу зегъэу­жьын» къэрал программэм ипкъ­ ­иткIэ ягъэзащIэ а лэжьыгъэхэр. ­КъБР-м и Iэтащхьэм и жэрдэмкIэ уардэунэр а программэм хагъэхьауэ щытащ, тырныауздэсхэм абы лъэIукIэ зыкъыхуагъэза нэужь. 

А лэжьыгъэхэр зэрырагъэкIуэкI проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэху­гъуэхэм ящыщщ унэшхуэм и инженер коммуникацэхэр хъуэжыныр, унащ­хьэр, бжэхэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ щIэ­кIэ хъуэжыныр, унэ щIыбыр зехьэныр, унэлъащIэщIэрэ техникэкIэ къызэгъэпэщыныр, къедза щIыпIэр зыхуей хуэгъэзэныр. А лэжьыгъэ псори зэ­фIэкIыну хуагъэфащэ дызэрыт илъэсым и кIэм. 
Уардэунэр 1968 гъэм яухуауэ щы­-тащ. Проект хьэлэмэтыр зи тегъэщIапIэу ящIа унэм и кIуэцIым тхыпхъэщIыпхъэ хьэлэмэту зэхэгъэува плIанэпэ дахэхэр иIэщи, ахэр къагъэнэнущ, къагъэщIэрэщIэжынурэ. Iуэху­щIапIэм екIуалIэу щытащ Тырныауз дэта вольфрам-молибден комбинатым щылажьэ щIалэгъуалэр. Абы къыщызэгъэпэщауэ щыта гупжьейхэм я зэфIэкIхэм щыхагъахъуэрт лэ­жьа­кIуэбэм я бынхэм. Уардэунэм щы­лажьэу щыта творческэ гупхэр жы­джэру хэтащ къэралпсо щэнхабзэ зэпеуэхэм, ехъулIэныгъэфIхэр къыщахьу. 
Мы зэманми уардэунэм щолажьэ гупжьей зэмылIэужьыгъуэхэр, музейр, кинотеатрыр. Ар 2016 гъэм къызэIуа­хауэ щытащ, Москва КиномкIэ и фондыр къадэIэпыкъуу. 
КIуэкIуэ Казбек зэрыжиIамкIэ, ЩэнхабзэмкIэ уардэунэр зэрагъэпэ­щыж­мэ, абы тырныауздэсхэм къахузэIуихынущ лъэпкъ хабзэр хъу­мэнымкIэ, иджырей творческэ унэ­тIыныгъэхэм зегъэужьынымкIэ IэмалыфIхэр. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.