Зэпэщу ирихьэлIэжащ

ФокIадэм и 1-м зи бжэхэр цIыкIухэм къыхузэIузыхыжа еджапIэхэм ящыщщ Тырныауз дэт курыт школ №3-р. Мы махуэхэм абы щыIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Ар яхуэзащ школым и унафэщIхэм, егъэджакIуэхэм. 

1966 гъэм яухуауэ щыта еджапIэр зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэм хуэныкъуэу куэд лъандэрэ къекIуэкIащ. КIуэкIуэ Казбек къыщыпсалъэм къызэрыхигъэщамкIэ, апхуэдэ Iэмал абы иIэ хъуащ УФ-м и Президент Путин Владимир диIыгъауэ щыта «Егъэ­джэныгъэ IэнатIэр къэгъэщIэ­рэ­щIэжын» программэм ипкъ иткIэ. ЕгъэджакIуэхэм ­щахуэзам, ахэр тепсэлъыхьащ IэнатIэм Iутхэм я лэжьапщIэм зэрыхагъа­хъуэм, школым и мылъку-техникэ лъабжьэр зэрагъэбыдэм, абы щекIуэкI гъэсэныгъэ лэжьыгъэм. ЕджапIэм и унафэщI Хутуевэ Любовь жиIащ я гъэсэну щытахэм ящыщ куэд гъунэгъу щIыналъэм щекIуэкI дзэ Iуэху хэхам лIыгъэрэ ­хахуагъэрэ къагъэлъагъуэу зэрыхэтыр. КIуэ­кIуэ Казбек егъэджакIуэхэм фIыщIэ яхуи­щIащ хэкупсэ зыIут, къэралым и къыщхьэ­щыжакIуэу ува щIэблэ екIу зэрагъэсам, а лэжьыгъэм адэкIи зэрыпащэм ­папщIэ.
Республикэм и Iэтащхьэм щыгъуазэ зы­хуищIащ зэпэщ хъужауэ лъэхъэнэщIэр зыублэжа школым иIэ хъуа IэмалыщIэхэм. Абы щеджэ ныбжьыщIэ 600-м нэсыр псори пщэд­джыжьыкIуэщ. Шэджагъуэ нэужьым школым щолажьэ гупжьей зэмылIэужьы­гъуэхэр.
Унэм къанэ щымыIэу щIэкIэ щахъуэжащ инженер коммуникацэхэр, бжэхэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ, лъэгухэр. И кIуэцIри, и щIыбри екIуу зэрахьащ. Зэрагъэпэщыж школым екIуалIэ гъуэгур - ЩIалэгъуалэ уэрамыр. Абы зэпещIэ ГъуазджэмкIэ сабий еджапIэри, ЩэнхабзэмкIэ уардэунэри, къалэм и хьэблитIри. 
Лэжьыгъэхэм ящыщу зэфIэкIащ гъуэгум асфальтрэ бетону зэхэлъ пкъыгъуэр телъ­хьэныр, зэпэщ ящIащ гъунэгъуу щыт унэшхуэхэм я пщIантIэу 7. Къэна лэжьыгъэхэр дызэрыт мазэм и кIэухым ирихьэлIэу яухынущ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 10:05

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ЛIыхъужьым и щIыхькIэ

29.05.2024 - 08:10

IЭЩIАГЪЭРЫЛАЖЬЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

ИгъащIэми и IэщIагъэм хэзыщIыкI цIыхум пщIэ хуащIу къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэ цIыхур къалъыхъуэ, и IэнатIэм теухуауэ иIэ щIэныгъэм гъуэгу ират, и псалъэрэ чэнджэщрэ щIэупщIэ яIэщ.

29.05.2024 - 08:05

ЛАГЪУЭ-НАКЪЭ

«ЛагъуэнакъэкIэ» зэкIэ щIыпIэр бгыщхьэ тафэ хъупIэщ, къущхьэхъущ. Зыпэгъунэгъу хы ФIыцIэм елъытауэ ар здэщыIэм и лъагагъыр метр 2000-м щIегъу.

28.05.2024 - 15:23

ДУНЕЙ КЪУТЭЖЫГЪУЭР КЪЭСМЭ

Норвегием и ищхъэрэ дыдэ щIыналъэм, Ищхъэрэ Ледовитэ хым и тIыгухэм ящыщ зым, щаухуащ дуней къутэжыгъуэр къэсрэ гъащIэр щIэрыщIэу щIэдзэжын хуей хъумэ, щIылъэр зэщIэгъэгъэжын папщIэ зыхуэныкъуэну к

28.05.2024 - 08:14

МУЗЕЙ ЩIЫХЬЭХУХЭР ЗЭПЫУРКЪЫМ

Налшык къалэм дэт, Вовчок Марко и цIэр зезыхьэ Литературэ музейм хабзэу щызэфIэувауэ илъэс къэс щрагъэкIуэкI щIыхьэхур иджыблагъэ зэхэтащ.