КъызыхэкIар къагурыIуэркъым

ЩIы губжьам и зы техьэгъуэ ­къигъэлъэгъуащ мы махуэхэм - фокIадэм и 9-м Мароккэм щыIащ балли 7,2-рэ зыIыгъа щIыхъей шынагъуэ. Абы хэкIуэдауэ нобэкIэ къагъуэтыжащ цIыху 2400-м я хьэдэр, къызэтещэща унэ лъабжьэхэм сыт хуэдиз щIэлъми къэхутэгъуейщ.

Апхуэдэ дыдэ ди нэгу щIэкIат 2023 гъэр къыщихьагъащIэм - Тыркумрэ Сириемрэ щIыхъей шына-­гъуэ къыщыхъуу, цIыху мин 50-м щIигъу щыхэкIуэдам. ЗэрыжаIэмкIэ, мыбыи хэкIуэдам къищы­нэ­мыщIа, иджыри апхуэдиз дыдэ ­уIэгъэ хъуащ, цIыху миным щIигъу сымаджэщхэм щIэлъщ, къэралым щыгъуэ махуищыр гузэвэгъуэ защIэкIэ ирехьэкI. Сыту жыпIэмэ, ­гъуэгухэр апхуэдизкIэ зэтекъутащи, языныкъуэ щIыпIэхэм уекIуэлIэнкIэ зы Iэмали иIэкъым, ауэ щыхъукIэ, унэ лъабжьэхэм щIипIытIарэ псэууэ къызэтенахэм дэIэпыкъуэгъу ямыгъуэту щIэлъщ.
- Апхуэдэу щIыхъей шынагъуэ зэи слъэгъуакъым. Си адэм сеупщIат, уеблэмэ. Абыи мы ди нэгу щIэкIам хуэдэу зэи имылъэгъуауэ, жаIэжуи зэхимыхауэ жеIэ. Бгылъэхэр нэхъ зэтрикъутауэ, абыкIэ щыпсэухэм я нэхъыбэр хэкIуэдауэ къысфIощI. Сыту жыпIэмэ, дэIэпыкъуэгъу псын­щIэр зэпымычу абыкIэ макIуэ-­къо­кIуэж. Мароккэм и ищхъэрэ щIыналъэм къищынэмыщIа, зэрыкъэ­ра­лыгъуэу зэхащIащ щIыхъейр, - жеIэ Марракеш щыщ Саге Мохамед. 
Журналистхэм къызэратымкIэ, языныкъуэ бгылъэ жылагъуэхэмкIэ дэкI гъуэгу закъуэр зэхэкъутащи, абы щыпсэухэм я Iуэху зыIутыр зыми ищIэркъым, интернетымрэ те­лефонымрэ щыпхыкIкъым. 
Геологхэм зэрыжаIэмкIэ, Марок­кэм апхуэдэ щIыхъей къыщыхъун хуеякъым. Ар Африкэ ищхъэрэ-­къу­хьэ­пIэ щIы щхьэфэм тетщи, литос­ферэм и плитахэм я зэпылъыпIэм пэжыжьэщ. Арами, Атлас къуршым (Мароккэмрэ Алжирымрэ я зэ­пылъы­пIэм деж) зридзэри, зэхи­къутащ щIыхъейм. Балли 7,2-рэ иIыгъыу зридза нэужь дакъикъэ 19 дэкIри, етIуанэу иудынащ балли   4,9-рэ щIэлъу. 
Африкэ Ищхъэрэм щIыхъей куэдрэ къыщыхъуркъым. Мыпхуэдэ дыди иужьрей илъэси 120-м ялъэ­гъуатэкъым. 
- Геофизикхэм хуабжьу ягъэщIэ­гъуащ Мароккэм зэкIэлъхьэужьу ­щIыхъеитI зэрыщыIар. Тыркум ­ебгъапщэмэ, а ди нэгу щIэкIа ду­нейкъутэжыр къэхъун ипэ, Азие ЦIыкIум зы тхьэмахуэ хуэдизкIэ тIэкIу-тIэкIуурэ хъеящ щIыр. Мыбдеж, зэуэ къыкъуэуащ. Ари тIэу зэкIэлъхьэужьу. США-м къызэ­риб­жамкIэ, километр 18 и кууагът эпицентрым. Абы къикIыр абдеж щы­зэхуихьэса гуащIэр зэхуэдэу  щIы щIагъым щIимыгъэкIуэдэжу, къыд­рихуери, щIы щхьэфэр зри­дзауэ аращ. Зридзэ мыхъуу, щIыр зэгуитхъащ, иублэрэкIащ. Абы щIи­пIытIа цIыхухэри псэууэ къы­щIэп­хыжыну куэдкIэ нэхъ гугъущ, унэ ­къутахуэхэр зэтепхыжын нэхърэ, - жеIэ ЩIым и физикэмкIэ РАН-м и Институтым и лэжьакIуэ, геофизик Жигалин Александр. 
Фырэ  Анфисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.