ХАЙЫРЛЫ СЫНАМ АЛАДЫЛА

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Теплоэнергетика эмда теплотехника» факультетини биринчи курсунда окъугъанлагъа «Россети Шимал Кавказ» республиканы энергосистемасыны диспетчер арасына экскурсия къурагъанды.

Студентлеге Хайырланыу, техника жумушланы жалчытыу эмда ремонт этиу управленияны башчысы Байдаланы Исмайыл тюбегенди. Ол аланы кесини урунуу эмда жашау сынамлары бла шагъырейлендиргенди.

Исмайыл энергетикада биринчи атламларын онюч жыл мындан алгъа этип башлагъанды. Ал кезиуде Элбрус районну электрокюч сетьлеринде электромонтёр болуп ишлегенди. Энди уа эм жууаплы бёлюмледен биринде башчылыкъ этеди. Бюгюнлюкде ол 260 чакълы адам уруннган беш службаны ишине къарайды.

Производстволу къоркъуусузлукъ жаны бла специалист Инна Рокотянская къонакълагъа предприятияда урунууну къоруулау къалай къуралгъанын, ишчилеге къаллай социал гарантияла берилгенин билдиргенди.

Ызы бла студентле Сетьлени ишлетген арагъа баргъандыла. Анда ишни халыны юсюнден жаш тёлюге бёлюмню алчы инженери Константин Ладан хапарлагъанды.

«Россети Шимал Кавказны» республикада бёлюмю – «Каббалкэнерго» бла байламлыкъ жюрютюу аграр университетге жаланда ахшы тёре болуп къалмай, усталыкъны даражасын кётюрюуде баш жерледен бирин алгъанды. Энергетика бла экскурсия халда шагъырейлендириу, окъуучулагъа сынамлы специалистледен насийхатлыкъ – ол бары да электрокюч комплексни жангы ишчиле бла жалчытыргъа болушады.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.