ТАУЛАДА АЖАШМАЗЧА

Бу кюнледе республиканы тауларында 1069 адамдан къуралгъан 141 турист къауум эсепге тюшгендиле, аладан 6-сы тыш къыралладан къауумладыла, битеу да 19 инсан.

МЧС бийикликледе адамланы жашауларына бла саулукъларына къоркъуу уллу болгъанын эсгертеди. Мында кюнню халы терк тюрленеди, кюн тийип тургъанлай жел суху урургъа, къар, боран башланыргъа боладыла. Бийикликле терк тюрленнгенде, жылы сууукъгъа терк айланнганда, ультрафиолетни ёлчеми ёсгенде, адам кеси да къыйналады, «тау ауруу» башланыргъа болады.

Туристлени къоркъуусузлукъларын жалчытырча, ала къыйын болумгъа тюшгенде болушлукъгъа терк чыгъарча МЧС аланы жолоучулукъларын эсепге салыргъа чакъырады, ол жумушну интернетни амалы бла https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups сайтда толтурургъа да жарайды. Анда солугъанла къаллай жол бла барлыкъларын, не мурат бла келгенлерин, маршрутдан артха къачан къайтырыкъларын, байламлыкъ жюрютюрча биргелерине къаллай связь амалланы алгъанларын эм башха магъаналы шартланы билдиредиле. Бир тюрлю сылтау бла жолларын тюрлендирселе, къауумну башчысы аны юсюнден къутхарыучулагъа айтыргъа борчлуду.

МЧС-ни Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отряды Терс-Къолда орналыпды, аны телефонлары: 8(86638) 7-14-89, 8-928-694-51-19.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.