КЪЫЙЫН БОЛУМЛАДА АПЧЫРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮЛЕ

От тюшюуге къоркъуу болгъан заманда жорукълагъа тийишлиликде энчи низам кийириледи, къутхарыучуладан а дайым да хазырлылыкъда туруу изленеди, энчи техниканы чурумсуз ишлерча онгларына къаралады. Аны бла байламлы МЧС-ни регионда Баш управлениясыны от ёчюлтюу службасы къутхарыу бёлюмледе халны тинтгенлей турады. Бу жол ол 26-чы бёлюмде болгъанды.

Анда дежурный къарауул тактика-энчи хазырлылыкъда усталыгъын кёргюзтгенди, солуу органланы къоруулагъан оборудованияны хайырланып ишлегенди. Энчи эс къарауул служба къалай толтурулгъанына бёлюннгенди, энчи составны келечилери норматив-право жорукъланы къалай билгенлери сорулгъанды. Ызы бла бёлюмде документация къалай жюрютюлгенине, оператив ишине, энчи техника эм от ёчюлтюу оборудование бла къалай жалчытылыннганына къаралгъанды. 

Службаны башчысыны орунбасары Аслан Сонов быллай тинтиуледе бёлюмлени хазырлылыкъларына багъа бичилгенин, къаллай кемчиликле болгъанларын эм ала тюзетилгенлерин белгилегенди. Тохташдырылгъаныча, 26-чы бёлюм салыннган борчланы тынгылы тамамлайды, къыйын болумгъа чыгъаргъа хазырды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.