МЫРЗЭ РЕЗУАН И КОМАНДЭЩIЭ

МазитI хуэдизкIэ узэIэбэкIыжмэ, ди къэралым и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къатауэ щытащ Мэзкуу областым и «Химки» командэм хэту 2022 - 2023 гъэхэм Урысей Федерацэм и премьер-лигэм щыджэгуну зызыгъэхьэзыр Мырзэ Резуан Тыркум зыкъыщигъэлъэгъуэну зэрырагъэблэгъар. ЯпэщIыкIэ адыгэ щIалэм къыщIэупщIащ а къэралым и командэ «Сиваспор»-р, иужькIэ япэ лигэм щыджэгу «Генчлербирлиги»-р, нэгъуэщIхэри. Ауэ футболистымрэ командэхэмрэ зэгурыIуакъым щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу. Уеблэмэ, апхуэдэ щытыкIэм кърикIуэу, дигугъащ ди щIалэр мы илъэсым ди къэралым и командэ гуэрым щыджэгуну.
Ауэ иджы, наIуэ къызэрыхъуамкIэ, илъэс 30 зи ныбжь Мырзэ Резуан зы илъэс пIалъэкIэ зэгурыIуэныгъэ ирищIылIащ Азербайджаным и премьер-лигэм щыджэгу «Нефтчи» командэм. Клубым и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, ахэр куэд щIауэ кIэлъыплъащ ди щIалэм и джэгукIэм икIи ар къащэхуну абы щIэлъэIуащ тренер нэхъыщхьэ Муту Адриан. ЛъэныкъуитIыр зэпсалъэри, зэман кIэщIым къриубыдэу зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ.

«Мы командэм, зэрыжаIэу, сызэримыгугъауэ псынщIэ дыдэу сыкъыхыхьащ. Абыхэм я деж сыщагъэджэгуну хуейуэ куэд щIауэ срагъэблагъэрт, арати, псынщIэу дызэгурыIуащ.

«Нефтчи»-р командэ лъэщщ, тхыдэшхуэ зиIэщ. Ар къызгурыIуэу арэзы сытехъуащ къысхуагъэлъэгъуахэм. Гупым сызэрыхыхьэмкIэ зыми сечэнджэщакъым, унафэр сэ езым къэсщтэжащ. Иджыпсту къыспэщылъ къалэныр командэм сыдэIэпыкъунырщ.

Мыбы ипэкIэ сыщыджэгуа клубым есщIылIа зэгурыIуэныгъэм и пIалъэр икIэм щынэсам, сигу ислъхьат хамэ къэрал сыщыджэгуну. Ар мы-нобэмэ, атIэ, дапщэщ, жысIэри, си мурадыр зэзгъэхъулIащ», - жиIащ Мырзэ Резуан, «Нефтчи»-м зэрыхыхьам теухуауэ.

2023 - 2024 гъэхэм Азербайджаным футболымкIэ и премьер-лигэм щекIуэкIыну чемпионатым щIидзащ, командэхэми джэгугъуитху ирагъэкIуэкIащ. НобэкIэ «Нефтчи»-р ещанэ увыпIэм щытщ, очкоуэ 8 иIэу.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.