КЪЭКIУЭНУМ ХУЭГЪЭЗА ПСАЛЪЭМАКЪ

Гъэ еджэгъуэщIэм и пэ­щIэдзэ махуэм ди къэралым и Президент Путин Вла­димир Москва облас­тым хиубыдэ Солнечно­горск къалэм щыIэ «Сенеж» егъэджэныгъэ центрым щыхуэзащ УФ-м ­хыхьэ щIыналъэхэм я еджа­кIуэ нэхъыфIхэм, ­жы­джэрхэм, олимпиадэ­хэмрэ нэгъуэщI зэпеуэ­хэмрэ щIэныгъэ куурэ зэфIэкI лъагэрэ къыщы-зыгъэлъэгъуа ныбжьы­щIэхэм. Ахэр нэхъапэIуэ-кIэ щытекIуауэ щытащ «Унэ­тIакIуэхэм я сабий школ» урысейпсо зэпеуэми. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, а зэхьэзэхуэр къыхалъхьауэ щытащ зи ныбжьыр илъэси 10-17 хъу ныбжьыщIэхэу жы­лагъуэ лэжьыгъэхэмкIэ, школ олимпиадэхэмкIэ, къэ­ху­тэныгъэ IуэхухэмкIэ нэхъ жыджэру зыкъэзыгъэлъагъуэхэм папщIэ. ФIым я фIыжу а зэпеуэм къыхэжа­ныкIа цIыху 40-ращ «Сенеж» центрым къыщызэрпагъэпэща «Мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэм ятеухуа псалъэмакъ» фIэщыгъэр зиIа зэхуэсым Президентым ири­гъэблэгъари. А ныбжьыщIэхэм ящыщ дэтхэнэми къэралым и Унафэ-щIым хуигъэхьэзырат езыр зыгъэпIейтей, дэзыхьэх  Iуэ­хугъуэхэм ятещIыхьа уп­-щIэ­хэр. 
УФ-м и Президетым упщIэ хьэлэмэткIэ зыхуэзыгъэзахэм ящыщащ ди лъахэгъу пщащэ, Шэджэм къалэм дэт курыт школ №5-м и еджакIуэ Мэкъуауэ Иветтэ. Къыхэдгъэщынщи, Иветтэ илъэс зыбжанэ хъуауэ жыджэру хэтщ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэ» урысейпсо зэгухьэныгъэм. Зыщеджэ школым и еджа­кIуэхэм я зэгухьэныгъэм и пашэ, «Илъэсым и еджакIуэ нэхъыфI - 2023» щытекIуа пщащэ акъылыфIэр во­лонтёрхэми яхэтщ, «ЩIэ­ныгъэ» зэгухьэныгъэми и ­лекторхэми ящыщщ. Иветтэ и упщIэр теухуат унэ­тIа­кIуэ­хэм я зэщIэхъееныгъэм адэ­кIи зегъэужьынымрэ абы жылагъуэм адэкIэ щигъуэтыну увыпIэмрэ къэралым и пашэм хуиIэ еп­лъыкIэхэм.   
- УтIакIуэхэм я лэжьыгъэм, шэч хэмылъу, зыщиу­жьынущ ди хэкум. А Iуэху­гъуэр иджы зэфIах балигъхэми фэ фхуэдэ ныбжьыщIэхэми, - итащ жэуап Путин Владимир. – Зым бгъэдэлъ Iэуху зехьэкIэ екIумкIэ, пэрытымкIэ, щIэ­ныгъэмрэ зэфIэкIымкIэ адрейм дэгуэшэну гукъыдэж зэриIэр - ар мыхьэнэш-               хуэ зиIэ, къэралыр, жыла­гъуэр зэщIэзыгъэбыдэ IэмалыфIщ. А унэтIыныгъэм адэкIи зегъэужьыным псори дыхущIэкъунущ. 
Путин Владимир ирата уп­щIэхэр ехьэлIат къэралым иджыблагъэ къыхыхьа ­щIыналъэщIэхэм, егъэ­джэ­ныгъэ, медицинэ, щэнхабзэ, социальнэ IэнатIэхэм къэ­­кIуэну илъэсхэм яIэну зыужьыныгъэмрэ ягъуэтыпхъэ къэрал гулъытэмрэ. Ипэ­жыпIэкIэ, а псори къы­зэщIэзыубыдэ, щызэпкърах псалъэмакъ купщIафIэт, ди къэралым и къэкIуэнум ­хуэгъэпсат зэхуэсым ще­кIуэ­кIар. 
- Псом нэхърэ нэхъыщ-хьэр укъыщалъхуа хэкур, лъэпкъыбэу зэхэт ди къэралышхуэр фIыуэ флъа­гъунырщ, абы и зэпэщыныгъэм, зыужьыныгъэмрэ ехъу­лIэныгъэмрэ хуэгъэп- са мурадыфIхэмрэ Iуэ­ху­гъуэфI­хэмрэ фиIэнырщ, зыIэрывгъэхьэнырщ, - жиIащ Президентым, зэхуэ­сыр щызэхуищIыжым. 
ЗэIущIэм хэта ныбжьы­щIэхэм къэралым и пашэр ягъэгугъащ зэфIэкыу яIэр а Iуэхугъуэхэм зэрырахьэлIэнумкIэ. 
 

КЪАРДЭН Маритэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.