Таулада энчи сакълыкъ изленеди

Тири солууну сюйгенле заманларын зауукълу ётдюрюрге Къабарты-Малкъарны, айхай да, сюйюп сайлайдыла. Жыл сайын бери Россейни, дунияны да жер-жерлеринден аслам турист келеди. Аланы солуулары тынчлыкълы ётерча, ачыгъаннга терк болушлукъ этилирча къутхарыучула да тохтаусуз усталыкъларын ёсдюредиле.
Бусагъатда да МЧС-ни Элбрус бийик тау къутхарыу-излеу отрядыны «Нальчик» бёлюмюнде къуллукъ этгенле жарау халда Бызынгыда Гестола таугъа (4860м.) ёрлегендиле, страховка станцияла да орната, къыйынлыгъына кёре «4-А» къауумгъа кирген маршрут бла баргъандыла.
- Жылны кезиую бла байламлы къаллай болумла кёп болгъанларына кёре къутхарыучула тюрлю-тюрлю жараулагъа барадыла. Ишлеринде аладан терк оноу эте билиу, къарыу, кишилик, кесини жашаууна къоркъуу бола тургъанлай башха адамны жанын сакъларгъа хазырлылыкъ изленедиле, - деп белгилейди бёлюмню башчысы биринчи класслы къутхарыучу Гюлюйланы Мухаммат.   
Жангыз да быйыл отряд 99 излеу-къутхарыу операциягъа чыкъгъанды, аланы кезиулеринде 105 адамны жашауун сакълагъанды. Жарсыугъа, кёпле таулагъа чыкъгъанда кеслерине асыры базынадыла, къоркъуусузлукъну жорукъларына уллу кёллюлюк этедиле, сора къыйын болумлагъа тюшедиле. Аны бла байламлы МЧС солугъанлагъа таула саулукъгъа бла жашаугъа къоркъуулу жер болгъанын эсгертеди эм барлыкъ жолларын эсепге салыргъа чакъырады. Жолоучулукъгъа чыгъардан алгъа, страховканы толтурургъа, спутник телефонну неда спутник GPS-трекерни алыргъа, ажашханда неда къыйын болумгъа тюшгенде не мадар этерге боллугъуну юсюнден алгъадан ойларгъа тийишлиди.

Кульчаланы 
Зульфия. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.