Мамырлыкъны магъанасын ангылатхандыла

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары бла ветеранлары Нальчикни 33-чю номерли орта школунда «Кишиликни дерсин» бардыргъандыла. Ол Терроризмге къажаулукъда бирликни кюнюне аталгъанды. 
 Полицияны отставкадагъы полковниги Руслан Хужоков окъуучулагъа терроризмни кюйсюзлюгюню, ол адам улугъа келтирген хатаны, аскерчиле аманлыкъчыланы тохтатханда   этген жигитликлени, мамыр жашау ючюн жанларын берген нёгерлерини юслеринден айтханды. 
- Бу кюнледе биз 2004 жылда 1 сентябрьде Беслан шахарда сабийлеге этилген зорлукъну эсгеребиз. Быллай аманлыкъ бир заманда да къайтарылмазча этерге  барыбыз да борчлубуз,-дегенди полициячы.

Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.