Мамырлыкъны магъанасын ангылатхандыла

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары бла ветеранлары Нальчикни 33-чю номерли орта школунда «Кишиликни дерсин» бардыргъандыла. Ол Терроризмге къажаулукъда бирликни кюнюне аталгъанды. 
 Полицияны отставкадагъы полковниги Руслан Хужоков окъуучулагъа терроризмни кюйсюзлюгюню, ол адам улугъа келтирген хатаны, аскерчиле аманлыкъчыланы тохтатханда   этген жигитликлени, мамыр жашау ючюн жанларын берген нёгерлерини юслеринден айтханды. 
- Бу кюнледе биз 2004 жылда 1 сентябрьде Беслан шахарда сабийлеге этилген зорлукъну эсгеребиз. Быллай аманлыкъ бир заманда да къайтарылмазча этерге  барыбыз да борчлубуз,-дегенди полициячы.

Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

13.06.2024 - 13:59

ТАЗА СУУ БЛА СЫЛТАУСУЗ БОЛУРЧА

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле.