Сабийлени саулукъларына жарарыкъ мекямла ишленирикдиле

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий бардыргъан кенгешде министерствола жарашдыргъан жыйырмадан артыкъ проектге къаралгъанды. Комиссияланы къауумларына эмда алгъыннгы бегимлеге тюрлениуле кийириу, къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге себеплик этиу, кёп фатарлы юйлени жангыртыу эм башха темала бла байламлы соруула сюзюлгендиле анда.

Экономиканы айнытыу министр Рахайланы Борис, биринчиден, «Экономиканы айнытыу эмда инновациялы экономика» республикалы къырал программагъа кийириллик тюрлениулени юсюнден къысха айтханды. Сёз анда кёрмючлеге къатышыуну юсюнден барады.
Ызы бла ол «Информациялы жамауат» регион программаны чеклеринде тамамланырыкъ ахча жумушланы туура этгенди, КъМР-ни Гарантияла фондуну Попечительство советини, сора гитче эмда орта предпринимательствону проектлерине къарагъан комиссияны къауумлары тюрленириклерин да билдиргенди.
«Къырал адамлагъа» федерал проектни чеклеринде бизни республикада адамланы жумушларын эм башына салып жалчытыугъа, сора къырал эмда муниципал жумушланы асламысын «24/7» халда тамамларгъа кёчюуню юслеринден да айтханды Борис Магомедович.
Бизни республикада «Мурдорлу эллени эмда аланы къатларында тийрелени» тизмеси барды. Аллай жерледе билим бериу, медицина, маданият эмда адамлагъа тийишли башха жумушланы жалчытыу инфраструктура айнытылады. Эл мюлк министр Хасан Сижажев Прохладна районда Малакановское элни ол тизмеге къошаргъа оноу этилгенин билдиргенди.
Транспорт эмда жол мюлк министр Дышеков Аслан адамланы эмда жюклени женгил такси бла ташыу сферада халланы тийишдириуню эмда муниципалитетлени жол фондларына республиканы бюджетинден субсидияла бериуню юслеринден айтханды.
Тыш къыраллада жашагъан жерлешлерибизге бери республикагъа кёчерге себеплик этиу жаны бла программаны юсюнден миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министр Анзор Курашинов хапарлагъанды. Ол дагъыда «Къабарты-Малкъар Республикада жамауат организацияла эмда граждан жамауатны институтлары бла байламлыкъла къурау» къырал программагъа тюрлениуле кийириллигини юсюнден билдиргенди.
Акъылбалыкъ болмагъанлагъа осуйлукъ эмда попечительство этиуге, дагъыда аллай сабийлени жумушларына къарагъан, аланы эркинликлерин жалчытыу бла кюрешген комиссияланы къураргъа районлагъа эмда шахар округлагъа 2,2 миллион чакълы сом берилликди. Аны юсюнден республиканы жарыкъландырыу эмда илму министрини къуллугъун толтургъан Елена Мисостова айтханды.
«Билим бериуню айнытыу» программада къадар тюрлениу боллукъду. Сёз анда талай кёрюмдюлени эмда жорукъланы юслеринден барады. Дагъыда КъМР-ни Правительствосу РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосу бла этген келишимге тийишлиликде республикада сабийлени солутуу эмда саулукъландырыу эки объект ишленирикди. Алагъа 60 миллион сом къоратыллыкъды, ахчаны аслам кесегин (57,4 миллионун) къыралны бюджетинден берликдиле. Андан дагъыда 73,2 миллион сом бла школ системаланы жангыртыргъа себеплик этерикдиле.
Екатерина Мисостова КъМР-ни Башчысыны премиясы бла тёлеулеге 1,2 миллион сом къоратыргъа кереклисин да билдиргенди. Ахча «Жылны устазы», «Жылны юйретиучюсю» эмда «Жылны устасы» Битеуроссей конкурсланы регионда кезиулеринде хорлагъанлагъа эмда ал жерлени алгъанлагъа берилликди.
Сагъынылгъан программагъа кийириллик энтта да бир тюрлениу орта школланы башчыларыны юйретиу эмда жамауат биригиуле бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла кенгешчилери боллукълары бла байламлыды.
Урунуу эмда социал къоруулау министр Асанланы Алим министерствону бойсунууунда болгъан учреждениялада уруннганланы айлыкъларын кётюрюуню, аскерчилени, башха къауумлагъа киргенлени эмда аланы юйдегилерин онгдурууну, гражданлагъа ахча бла себеплик этиуню юсюнден айтханды.
Республиканы бюджетине бюджет кредит берилгенди. Ахча Нальчикде сабий чыгъармачылыкъ школну эмда Исламей элде Маданият юйню жангыртыугъа жиберилликди. Аны эмда ишлени бары да быйылны ахырына тамам этилликлерини юсюнден культура министр Мухадин Кумахов билдиргенди.
Къабарты-Малкъарда кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу программаны 2020-2022 жылла бла чекленнген кесегине тюрлениуле кийирилгендиле. Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министр Алим Бербеков билдиргенича, тюрлю-тюрлю сылтаула бла андан талай юй кетерилгенди.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.