Сын ташда жазыула

«Заман» газетибизни дайым окъуучуларындан бири Солтанланы Магометди. Ол кеси да уста суратчыды. Бош заманында  буруннгу эллерибизде тау жайлыкълада бола, аланы ариу, сейир жерлерини суратларын алып, аланы юслеринден хапарла жыйып, редакциягъа келтире туруучуду. Биз да аланы «Заманда» басмалайбыз. 
Алгъаракъда Магомет Холамгъа барып келген эди. Анда эски къабырлада эки сын ташны суратын алдыргъанды. Экиси да бир жердедиле. Бири эр кишиге, экинчиси уа – тиширыугъа. Юслеринде муслийман жазыулары бардыла.
Алгъаракълада тиширыу сын ташны юсюнде жазылгъанланы сириячы жашха кёчюртген эди. Аны  газетде чыгъаргъан эдик. Эсигизге салайыкъ, анда былай жазылып эди: «Аллах гюняхланы кечеди, тобагъа къайтыуну алады эм Аллах къаты чамланады. Сура кяфр, 3-чю аят. Алий Уркъуй, 1311 жылны 11-чи айында 22-жыллыкълай ёлгенди».
Ол тиширыу Алийланы Уркъуят болур эди деп тохтагъан эдик.
Экинчи сын ташны жазыуларын шёндю окъутуп келтиргенди. Анда уа сын ташны башында Къурандан дууа жазылыпды. Бисмилляхий рахмани рахим,  деп башланады. Дууаны къалгъанын окъуялмадыла. Ортасында жазыулада жашны аты Хамит, 1311 жыл 11-чи  ай, деп жазылыпды. Тукъумун да окъуялмагъандыла. Эм тюбюнде уа: «Аллах  кёрюп турады мени жашаууму»,-деп турады.
Магомет бу сын ташланы юслеринден Акъ-Сууда абаданладан соргъан эди. Ала уа эртте къартладан эшитгенлерин айтхандыла. Сын ташлары  салыннган къыз бла жаш бир бирлерин сюйюп болгъандыла. Не  сылтау бла эсе да, жууукъ-ахлу аланы бир болурларын сюймей, чырмау этгендиле, алагъа къажау тургъандыла.
Бир кюн жаш адамла оноулашып, къачадыла. Бара барып, эл башында Акъ къаягъа жетедиле. Адамла быланы кёрюп, ызларындан къаршы боладыла. Аладан къачып къутулмазлыкъларын билгенден сора,  къыз да, жаш да къаядан энишге секиргендиле.
Аланы экисин да бир жерде асырагъандыла. Къабырстанны ичине кийирмегендиле, жанында асырагъандыла. Айтханыбызча, сын ташланы юслеринде муслийманча 1311 жыл 11-чи  ай деп жазылыпды. Аны биз хайырланнган санаугъа кёчюрсенг, 1889 жыл болады.
Алайды да, Магометни къармашыулугъу бла  миллетде болгъан бир жарсыулу ишни хапары белгили болду.

Османланы Хыйса

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.