Усталыкъларында жетишимле болдургъанла белгиленнгендиле

КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова экономикада, социал сферада, культурада, билим бериуде, саулукъ сакълауда бет жарыкълы уруннган, жетишимле болдургъан инсанланы уллу къаууму КъМР-ни Парламентини Сыйлы грамотасы эмда спикерни Ыразылыгъы бла саугъаланнгандыла.  Анга аталгъан къууанчлы тюбешиу Парламентни мекямында бардырылгъанды. 
Жыйылгъанланы алгъышлай, Татьяна Борисовна бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны кюню  белгиленнгенин, жылдан-жылгъа бу байрамны магъанасы  ёсгенин айнытханды.
– Россей Федерацияны къауумунда автоном даража берилгени къабарты, таулу халкъланы жашауларында, тарыхларында артыкъда магъаналы жерни алгъанды, экономика, культура, социал жаны бла айтыугъа уллу себеплик этгенди. Озгъан жыллада битеу сфералада да жетишимле болдурулгъандыла. Бюгюн да ата-бабаларыбызны тёрелерине кертичилей къала, халкъыбызны келечилери иш кёллюлюклери, чыгъармачылыкъгъа фахмулары бла  республиканы алгъа барыуун жалчытадыла, – дегенди спикер.
Татьяна Борисовна залда Къабарты-Малкъарны шёндюгю тарыхын жазгъан адамла жыйылгъанларын белгилегенди. «Законла чыгъарыучу органны баш саугъасы сизни ишигизге берилген багъады. Бюгюн сизни арагъызда врачла, социал сферда, культурада, спортда, туризмде, экономиканы башха бёлюмлеринде ишлегенле,  граждан обществону келечилери бардыла. Барыгъыз да иш кёллюлюгюгюз, фахмугъуз бла туугъан журтубуз, къыралыбыз хар жылдан да кючлю, къарыулу, даражалы болуруна къолдан келгенни этесиз. Хар биригизни усталыгъыгъыз, жашаугъа кёз къарамыгъыз башхады. Алай барыгъызны да бир зат бирикдиреди – Къабарты-Малкъарны,  Россейни саулай да айныууна кертилик бла къуллукъ этиу», –дегенди Татьяна Егорова эмда жыйылгъанлагъа ишде жетишимлери, инсанлыкъ  ниетлери ючюн ыразылыгъын айтханды.   
Ызы бла саугъалау башланнганды. КъМР-ни Парламентини Сыйлы грамотасы бла белгиленнгенлени арасында билим бериуде, жер-жерли самоуправленияны айнытыуда, физкультураны эм спортну сингдириуде жетишимле болдургъанла белгиленнгендиле. Ол санда парламентаризмни эм законла жарашдырыуну айнытыуда къыйынлары ючюн КъМР-ни Парламентини депутатлары Заур Апшев бла Надежда Киреева тийишли болгъандыла анга.  
Инсанланы социал излемлерин толтурууда бла социал политиканы жашауда бардырыуда жетишимлери ючюн саугъаланнганланы арасында КъМР-ни Урунуу эм социал къоруулау министерствосуну халкъны социал жумушларын тамамлауну арасыны Чегем муниципал районда бёлюмюню келечиси Таппасханланы Сакинат,  КъМР-ни урунуу, халкъны иш бла жалчытыу эм социал къоруулау арасыны Элбрус районда бёлюмюню тамата инспектору Ахметланы Асият да бар эдиле.
Федерал налог службаны республикада Управлениясыны къауум келечиси экономиканы айнытыугъа салгъан къыйынлары ючюн тийишли болгъандыла Парламентни Сыйлы грамотасына, ол санда Созайланы Гулина да. Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни агрономия факультетини башчысыны къуллугъун толтургъан Теммоланы Музафарны уа граждан обществону айнытыуда къыйынына багъа берилгенди.
Ол кюн дагъыда тюрлю-тюрлю сфералада ишлегенле КъМР-ни Парламентини башчысыны Ыразылыгъына да тийишли кёрюлгендиле. 
Саугъаланнганланы атындан ыразылыгъын айта,  Парламентни Жамауат советини келечиси, Парламентни 5-чи чакъырылыууну депутаты Владимир Гугов сёлешгенди. Ол быйыл республиканы законла чыгъарыучу органына 30 жыл толгъанын эсгертгенди эмда тюрлю-тюрлю жыллада анга башчылыкъ этгенлени, депутатланы да алгъышлагъанды. «Ала барысы да республиканы тарыхында ариу, жарыкъ ыз къойгъандыла. Парламентни ишин эм багъалы сагъатла бла тенглешдирирге боллукъду – хар жумуш да заманында, бийик даражада толтурулады. Шёндюгю чакъырылыуну депутатлары эмда спикери Татьяна Егорова да сынаулу, билимли, къайгъырыулу адамладыла»,–дегенди ол эмда саугъалауну къурагъанлары ючюн ыразылыгъын айтханды. 
Жыйылыу суратха тюшюу бла бошалгъанды.

Тикаланы Фатима

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.