ФАЩЭР ПСОМИ ЙОКIУ

Адыгейм щыщ пщащэ зэчиифIэхэм гукъэкI ­дахэ ящIри, Кавказым и щIыпIэ хэхахэм ящыщ зым ­кIуащ икIи махуэ гукъинэж щагъэкIуащ Къэ­рэшей-Шэрджэсыми и Архъыз бгы лъапэм. 

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр ягу къызэринэжын ­зы зекIуэ ежьэну зэгурыIуа пщащэхэм яхэтт и IэпэIэсагъ­кIэ дунейм фIыуэ къыщацIыху, адыгэ фащэ екIухэр зыд Бэджокъуэ Бэллэ. Абы фащэхэр къыздищтэри, хъыджэбзхэр Iуащхьэ щыгум ­щигъэдэхащ. 
IэпэIэсэм къызэрилъытэмкIэ, фащэр ныбжьыщIэхэмрэ нысащIэхэмрэ я закъуэкъым зэкIури зыщыгъыпхъэри, атIэ сыт хуэдэ ныбжым ит адыгэ бзылъхугъэми екIун фэилъхьэгъуэ пхуэдынущ. 
Апхуэдэ гупсысэр Бэллэ къыдащтэри, ТIэш Светланэ, ХьэщIэмыз Сусанэ, Нэджырокъуэ Саниет, ХьэщIэмыз Айлэ сымэ Архъыз и щIыпIэ дахэм иту сурэт телъыджэхэр зытрагъэхащ. 

Шыпш Даянэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.