ЗЕИКЪУЭ ЖЫЛЭМ - ЗЫГЪЭПСЭХУПIЭЩIЭ

Бахъсэн районым и поликлиникэу Зеикъуэ къуажэ дэтым егъэщIылIа Iэгъуэблагъэр, псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ 800-м нэблагъэ къызэщIэзыубыдэр, цIыхухэм я зыгъэпсэхупIэ щIыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкIа Iуэхугъуэхэр и кIэм нагъэсащ.
УхуакIуэхэм мы щIыпIэм лъэс лъагъуэхэр щыпхашащ, тетIысхьэпIэщIэхэр щагъэуващ, иджырей уэздыгъэхэм хуэгъэпса пкъохэр щыхатIащ, ихъуреягъкIэ жыгыщIэхэр щыхасащ. Къедза Iэхэлъахэм, къуажэдэсхэми хьэщIэу къахуэкIуэхэми я лъэр зэрыщыщIагъэкIыфынум и мызакъуэу, зэIущIэ зэмылIэужьыгъуэхэри къыщызэбгъэпэщыфынущ.    
Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкIащ «Иджырей къалэм и теплъэ» («Формирование современной городской среды») лъэпкъ проектым тету. 

ЧЫЛАР Аринэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.