VOGUE ЖУРНАЛЫМ И НАПЭКIУЭЦIХЭР ЯГЪЭДАХЭ

Америкэм и Штат Зэгуэтхэм 1892 гъэм щыщIэдзауэ дахагъэм, модэм теухуауэ къыщыдэкI VOGUE хьэрып журналым и фокIадэ къыдэкIыгъуэр траухуащ Иорданием щыпсэу адыгэхэм къадекIуэкI щэнхабзэ, хабзэ, псэукIэ дахэм. Амман щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я теплъэ зэкIужымрэ дуней тетыкIэ дахэмрэ гурыхь ящыхъуащ журнал цIэрыIуэм и щIэджыкIакIуэхэм. КъыжыIапхъэщ, VOGUE журналым и къудамэхэр иджыри къэрал 26-м зэрыщыIэр икIи ар дунейм и плIанэпэ куэдым зэрыщызэIэпахыр.
Журналым и редакцэм тхыгъэр зытеухуам хуищIа хэзыгъэгъуазэм къыхощ Иорданием щыпсэу адыгэхэм я дуней щхъуэкIэплъыкIэр, абыхэм Кавказыр, тенджыз ФIыцIэм и Iуфэр я тхыдэ щIыпIэу зэрыщытыр. Апхуэдэу тхыгъэм Iуданэ плъыжьу щыпхышащ IуэрыIуатэкIэ, къафэрэ макъамэкIэ ди лъэпкъыр зэрыкъулейр. Тхыдэм уриплъэжмэ, я щхьэм кърикIуа гузэвэгъуэми емылъытауэ, Амман щыпсэу адыгэхэм лъэпкъ щэнхабзэ зэгухьэныгъэхэр яухуэурэ яхузэфIэкIащ ижь-ижьыж лъандэрэ нэхъыжьхэм хуэсакъыу яхъумэ хъугъуэфIыгъуэхэр нобэм къахьэсын. Апхуэдэщ 1950 гъэм къызэрагъэпэща Al Jeel Al Jadeed лъэпкъ IуэрыIуатэ зэгухьэныгъэр, Адыгэ хасэхэр. Тхыгъэм щIыгъужащ дуней псом щыпсэу лъэпкъхэм зыщатIэгъа ди адыгэ фащэхэр екIуу къызыщыпс ди щIалэ къуданхэмрэ пщащэ зэкIужхэмрэ. Апхуэдэ гулъытэр, дауи, гуапэщ икIи лъэпкъым и щхьэр лъагэу езыгъэлъагъужщ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.