КЪУРШЫЛЪЭ-МЫВАЛЪЭРИ ЗЕКIУАПIЭЩ

Шэрэдж районым и гъуэгухэм ящыщу тIур мы зэманым зэрагъэпэщыж. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым къызыхуэтыншэу къыщагъэщIэрэщIэжхэм ящыщщ Шэрэдж районым и Балъкъэр Ипщэ – Мухъол автомобиль зекIуапIэмрэ (километр I,8-рэ и кIыхьагъщ) Къэщкъэтаурэ Жэмтхьэлэрэ зэпызыщIэмрэ (километри 2,2-рэ). Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым тету.
Балъкъэр Ипщэ къуажэм пхрыкI автомобиль зекIуапIэм и лъабжьэкIэ щыIэ Iыхьэм зыгъэбыдэ блынхэр мы зэманым щагъэув, уэшхыпс жапIэхэр щыIуагъэжыхь. Иужь иту, абдежым пшахъуэрэ мывэу зэхэпщар хуэфIу тракIутэнурэ, асфальт-бетон «уэншэку» тIуащIэри щытраубэжынущ, гъуэгунапщIэ Iуфэхэр щагъэбыдэнущ, къыгухэ-гуэкIхэр зэгъэкIуауэ къыпащIэжынущ, автобус къэувыIэпIэщIэхэр щаухуэнущ.   
Республикэм Гъуэгу хозяйствэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлIхэр я гъусэу, Шэрэдж районым зи гугъу тщIа лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIым щыгъуазэ зыхуищIащ КъБР-м Транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэм деж щыIэ Жылагъуэ советым хэт Тхьэмокъуэ Анзор.  
«Балъкъэр Ипщэ къуажэм и автомобиль зекIуапIэхэм ящыщу мы зэманым зэрагъэпэщыжымкIэ а жылэм щыпсэухэр нэхъ тыншу зэлъэIэсыфынущ, гъуэгу нэхъыщхьэми техьэфынущ. ЩIыпIэр къуршылъэ-мывалъэу зэрыщытым къыхэкIыу, машинэ зекIуапIэр къаIэтын хуей хъуащи, и лъабжьэкIэ щыIэ и Iыхьэр зыгъэбыдэ блыныр IэщIагъэлIхэм щыдращIей. Къагъэсэбэпын щIадза иужькIи, езы гъуэгум дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ адэкIэ зэрызигъазэ–зэрызищIхэм лъыгъуэзэнри, щыщтырыгъухэм дежи щызекIуэгъуафIэу щытын папщIэ. Ауэ щыхъукIи, зэрыщыту къатщтэмэ, езы къуажэм и щыIэкIэ-псэукIэр нэхъри егъэфIэкIуэнымкIэ гъуэгур зыхуей зэрыщыхуагъазэр хэлъхьэныгъэфIщ», - къыхигъэщащ Тхьэмокъуэм. 
Псыгуэнсу тIуащIэм екIуэкIыу дэс Жэмтхьэлэ Ипщэ, Жэмтхьэлэ, Зэрэгъыж къуажэхэр зыхыхьэ щIыналъэм и жылащхьэ Къэщкъэтау лъэзыгъэIэс гъуэгу цIыкIуми мы зэманым лэжьыгъэ щокIуэкI: егъэзыхыпIэмкIэ гъэза ибгъухэр щIэзыгъакъуэ «блынхэр» щыдращIей, лъэныкъуитI Iуфэхэри щагъэбыдэ. 
КIэлъыкIуэ лъэбакъуэу, автомобиль зекIуапIэм гуэкI-къыхыхьэу щиIэхэр зэрагъэпэщыжынущ, машинэ зэблэкIыпIэхэр къэзыгъэлъагъуэ дамыгъэхэр трагъэжыхьынущ, шынагъуэншагъэм тещIыхьа нагъыщэхэр зыхуэныкъуэхэм деж щагъэувынущ.       
 
 
АЗЫЧЭ Бэллэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 17:19

ТХЫДЭДЖ НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭХУЭС

Налшык къалэм дэт, щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ Центрым иджыблагъэ тхыдэдж ныбжьыщIэхэм я зэхуэс гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

04.12.2023 - 12:35

ЩIЭБЛЭР СПОРТЫМ ДРАГЪЭХЬЭХЫН МУРАДКIЭ

 Хъыбар гуапэ

04.12.2023 - 09:25

ИТАЛИЕМ ДИ ЛЪЭПКЪ IУЭХУ ЩЫЗЭРАХЬЭ

Италием и Неаполь къалэм щыIэ Къуэ­кIыпIэ университетым иджыблагъэ зэIущIэ ще­кIуэ­кIащ.  Профессор Гуидо Капелли къызэригъэпэщащ «Адыгэхэм я бзэмрэ щэнхабзэмрэ» зи фIэ­щыгъэцIэ семинарыр. 

04.12.2023 - 09:03

«ДЫГЪАФIЭ КЪАЛЭМ» И ГЪЭСЭНХЭР Я ХЬЭЩIАЩ

«Къэрал сыхьэтым» хыхьэу, республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и депутатхэр яIущIащ ТворчествэмкIэ «Ды­гъафIэ къалэ» сабий академием и 9 - 11-нэ классхэм щеджэ, олимпиадэхэм, зэпеуэхэм ехъулI

04.12.2023 - 08:43

ЗИ ГЪУЭГУАНЭР ЩIЫХЬ ПЫЛЪУ ЗЫКIУ

Къэбэрдей-Балъкъэрми Къэрэшей-Шэрджэсми я адыгэ тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я къалэмыпэм къыщIэкI тхыгъэхэр сытым дежи япэу къызытехуэу щыта, иджыпстуи а къалэным зэрыхуэпэжыным пылъ «Iуащхьэмахуэ» л