КЪУРШЫЛЪЭ-МЫВАЛЪЭРИ ЗЕКIУАПIЭЩ

Шэрэдж районым и гъуэгухэм ящыщу тIур мы зэманым зэрагъэпэщыж. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым къызыхуэтыншэу къыщагъэщIэрэщIэжхэм ящыщщ Шэрэдж районым и Балъкъэр Ипщэ – Мухъол автомобиль зекIуапIэмрэ (километр I,8-рэ и кIыхьагъщ) Къэщкъэтаурэ Жэмтхьэлэрэ зэпызыщIэмрэ (километри 2,2-рэ). Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым тету.
Балъкъэр Ипщэ къуажэм пхрыкI автомобиль зекIуапIэм и лъабжьэкIэ щыIэ Iыхьэм зыгъэбыдэ блынхэр мы зэманым щагъэув, уэшхыпс жапIэхэр щыIуагъэжыхь. Иужь иту, абдежым пшахъуэрэ мывэу зэхэпщар хуэфIу тракIутэнурэ, асфальт-бетон «уэншэку» тIуащIэри щытраубэжынущ, гъуэгунапщIэ Iуфэхэр щагъэбыдэнущ, къыгухэ-гуэкIхэр зэгъэкIуауэ къыпащIэжынущ, автобус къэувыIэпIэщIэхэр щаухуэнущ.   
Республикэм Гъуэгу хозяйствэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлIхэр я гъусэу, Шэрэдж районым зи гугъу тщIа лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIым щыгъуазэ зыхуищIащ КъБР-м Транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэм деж щыIэ Жылагъуэ советым хэт Тхьэмокъуэ Анзор.  
«Балъкъэр Ипщэ къуажэм и автомобиль зекIуапIэхэм ящыщу мы зэманым зэрагъэпэщыжымкIэ а жылэм щыпсэухэр нэхъ тыншу зэлъэIэсыфынущ, гъуэгу нэхъыщхьэми техьэфынущ. ЩIыпIэр къуршылъэ-мывалъэу зэрыщытым къыхэкIыу, машинэ зекIуапIэр къаIэтын хуей хъуащи, и лъабжьэкIэ щыIэ и Iыхьэр зыгъэбыдэ блыныр IэщIагъэлIхэм щыдращIей. Къагъэсэбэпын щIадза иужькIи, езы гъуэгум дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ адэкIэ зэрызигъазэ–зэрызищIхэм лъыгъуэзэнри, щыщтырыгъухэм дежи щызекIуэгъуафIэу щытын папщIэ. Ауэ щыхъукIи, зэрыщыту къатщтэмэ, езы къуажэм и щыIэкIэ-псэукIэр нэхъри егъэфIэкIуэнымкIэ гъуэгур зыхуей зэрыщыхуагъазэр хэлъхьэныгъэфIщ», - къыхигъэщащ Тхьэмокъуэм. 
Псыгуэнсу тIуащIэм екIуэкIыу дэс Жэмтхьэлэ Ипщэ, Жэмтхьэлэ, Зэрэгъыж къуажэхэр зыхыхьэ щIыналъэм и жылащхьэ Къэщкъэтау лъэзыгъэIэс гъуэгу цIыкIуми мы зэманым лэжьыгъэ щокIуэкI: егъэзыхыпIэмкIэ гъэза ибгъухэр щIэзыгъакъуэ «блынхэр» щыдращIей, лъэныкъуитI Iуфэхэри щагъэбыдэ. 
КIэлъыкIуэ лъэбакъуэу, автомобиль зекIуапIэм гуэкI-къыхыхьэу щиIэхэр зэрагъэпэщыжынущ, машинэ зэблэкIыпIэхэр къэзыгъэлъагъуэ дамыгъэхэр трагъэжыхьынущ, шынагъуэншагъэм тещIыхьа нагъыщэхэр зыхуэныкъуэхэм деж щагъэувынущ.       
 
 
АЗЫЧЭ Бэллэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.

24.06.2024 - 15:40

ДЫГЪЭПС ГУАЩIЭМ И ЗЭРАНЫН

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ IуэхущIапIэм дыщегъэгъуазэ дыгъэпс гуащIэм къыхэкI щIыфэ лышхым узэрыпэщIэтыну Iэмалхэм.

24.06.2024 - 14:30

ЕДЖАПIЭ НЭХЪЫЩХЬЭ КЪЭБУХЫНЫМ И МЫХЬЭНЭР

Социальнэ къэхутэныгъэхэр иригъэкIуэкIыу «Вебер» компанием иджыблагъэ зригъэщIащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэбгъэгъуэтыным, ар уиIэным цIыхум мыхьэнэуэ иратыр зыхуэдэр.

23.06.2024 - 10:01

ШЭРИЙ ИНАЛБЭЧ И ЛЪАГАПIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт гъащIэм иужьрей илъэсхэм жыджэру икIи лъэщу къыхыхьахэм ящыщщ адыгэ щIалэщIэ, бэнакIуэ ахъырзэман Шэрий Иналбэч.

23.06.2024 - 09:03

КЪУПЩХЬЭЛЪАПЩХЬЭМ И ЗЭХЭЛЪЫКIЭР

ЦIыхум и къупщхьэлъапщхьэм лыри, щIыфэри, лъынтхуэхэри ешэкIащ, абы Iэпкълъэпкъыр захуэу еIыгъ, зэрегъакIуэ икIи кIуэцIфэцIым и «хъумакIуэщ».