Тийишли багъыуну – заманында

Къабарты-Малкъарда «Саулукъ сакълау» миллет проект ишлеп башлагъанлы республиканы медицина биригиулерине онеки эндоскопия комплекс алыннганды. 
Ол санда «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу» регион программаны чеклеринде Нальчикни 1-чи, 2-чи, 3-чю номерли поликлиникалары, Бахсан бла Зольск районланы ара больницалары эм РДКМЦ-ни эки бёлюмю аш орун бла чегилеге диагностика бардырырча эндоскопия керекли затла бла жалчытылыннгандыла. 
Бийик класслы оборудование аш оруннга бла чегилеге профилактика халда къараргъа эм саусузлада бир тюрлю аурууну, ол санда кёбюуню заманында эм терен тинтирге   болушурукъду.  
Республиканы онкология диспансерине эндоскопия «Онкология ауруулагъа къажаулукъ» регион программагъа кёре алыннганды. Ол эксперт класслыды эм беш тюрлю кесекден къуралады. Аладан ючюсю бронхоскопия, колоноскопия, гастроскопиядыла. Дагъыда экиси хирургияда – къарыннга этилген, урология эм гинекология бла байламлы операциялада хайырланыладыла.  
Быйыл эндоскопия комплексге энтта да гастродуоденоскоп къошулгъанды. Аны себеплиги бла аш оруннну бир-бир жерлерине, базыкъ чегиге тынгылы къараргъа эм сохранны болумун да тинтирге онг табыллыкъды.   
Эсге сала айтсакъ, сагъынылгъан оборудованияны хайырындан республикада алты мингден аслам адамгъа къаралгъанды.  

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.07.2024 - 09:03

ОЮН ХАЛДА ЖОРУКЪЛАГЪА ТЮШЮНДЮРЮУ

Жай – солуу  кезиу  болгъандан сора да, къоркъуу аслам чыкъгъан заманды. Нек дегенде жылы айлада сабийлени араларында ачыгъанла кёп боладыла.

19.07.2024 - 09:03

АЛГЪЫШ СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА ДА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъан бир къауум жаш бла къыз кеслерини дипломларын алгъандыла. Аны бла байламлы къууанчлы жыйылыула да озгъандыла.

19.07.2024 - 09:03

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛИКНИ КЪЫЙМАТЛЫ АМАЛЛАРЫНДАН БИРИ

 Кёп болмай Нальчикде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны мурдорунда «Франчайзинг - предпринимательликни амалларындан бири» деген аты бла «тёгерек стол» ётгенди.

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.