Тийишли багъыуну – заманында

Къабарты-Малкъарда «Саулукъ сакълау» миллет проект ишлеп башлагъанлы республиканы медицина биригиулерине онеки эндоскопия комплекс алыннганды. 
Ол санда «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу» регион программаны чеклеринде Нальчикни 1-чи, 2-чи, 3-чю номерли поликлиникалары, Бахсан бла Зольск районланы ара больницалары эм РДКМЦ-ни эки бёлюмю аш орун бла чегилеге диагностика бардырырча эндоскопия керекли затла бла жалчытылыннгандыла. 
Бийик класслы оборудование аш оруннга бла чегилеге профилактика халда къараргъа эм саусузлада бир тюрлю аурууну, ол санда кёбюуню заманында эм терен тинтирге   болушурукъду.  
Республиканы онкология диспансерине эндоскопия «Онкология ауруулагъа къажаулукъ» регион программагъа кёре алыннганды. Ол эксперт класслыды эм беш тюрлю кесекден къуралады. Аладан ючюсю бронхоскопия, колоноскопия, гастроскопиядыла. Дагъыда экиси хирургияда – къарыннга этилген, урология эм гинекология бла байламлы операциялада хайырланыладыла.  
Быйыл эндоскопия комплексге энтта да гастродуоденоскоп къошулгъанды. Аны себеплиги бла аш оруннну бир-бир жерлерине, базыкъ чегиге тынгылы къараргъа эм сохранны болумун да тинтирге онг табыллыкъды.   
Эсге сала айтсакъ, сагъынылгъан оборудованияны хайырындан республикада алты мингден аслам адамгъа къаралгъанды.  

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.