Магъаналы дерсле

КъМР-де ич ишле министр Василий Павлов полициячыланы кадет классыны окъуучулары бла «Эм магъаналыны юсюнден ушакъла» дерсни бардыргъанды. Курсантла бла тюбешиу ачыкъ ушакъ халда баргъанды. 
Нальчикни Совет Союзну Жигити Н.Калюжный атлы 7-чи номерли школунда полициячыланы кадет классына жангы курсантла келгендиле. Аланы алгъышлау жумушла  Россейни бла Къабарты-Малкъарны байракъларын кётюрюуден башланнгандыла.    Василий Павлов  кадетлени жангы окъуу жыл башланнганы бла алгъышлап, билимде жетишимле тежегенди. 
- Жангы окъуу жыл сизни жашауугъузну энтта бир сейир кезиуюдю, ол къалай къураллыгъы, аны жарыкъ ишле, къууанчлы жумушла, сейир жангычылыкъла бла толтуруу сизни къолугъуздады. Къыралыбызны айнытыугъа хар биригиз да тийишли юлюш къошарыгъызгъа ишексизме, сиз кадет форманы кийгенигиз  да анга шагъатлыкъ этеди. Полициячыны кийимлери туугъан журтубузгъа сюймекликни, батырлыкъны, кертиликни белгисидиле,-дегенди ол. 
 Андан ары тюбешиу дерс халда къуралгъанды. Министр жангыдан жыйылгъан 5-чи классны кадетлери бла  «Эм магъаналыны юсюнден ушакъ» бардыргъанды. Ол жашланы бла къызланы тарыхыбызгъа сакъ болургъа, Ата журтубузну сюерге, устазланы къыйынларын ангылап, билимни къадалып алыргъа чакъыргъанды. 
Кадетле ушакъгъа тири къатышхандыла. Ала Василий Павлов право низамны сакълаучуну усталыгъын нек сайлагъанын, биринчи устазыны, ич ишле органлагъа келген кюнлени, къаллай спорт бла кюрешгенини юслеринден айтырын тилегендиле. Дагъыда жашауда  тюз сайлау этиуню энчиликлерин билирге да сюйгендиле. 
Ахырында окъуучулагъа Кадетни намысыны кодексин бла эсде къаллыкъ саугъала бергендиле. Ол санда полициячыла классны кереклерине компьютер да келтиргендиле.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.