Магъаналы дерсле

КъМР-де ич ишле министр Василий Павлов полициячыланы кадет классыны окъуучулары бла «Эм магъаналыны юсюнден ушакъла» дерсни бардыргъанды. Курсантла бла тюбешиу ачыкъ ушакъ халда баргъанды. 
Нальчикни Совет Союзну Жигити Н.Калюжный атлы 7-чи номерли школунда полициячыланы кадет классына жангы курсантла келгендиле. Аланы алгъышлау жумушла  Россейни бла Къабарты-Малкъарны байракъларын кётюрюуден башланнгандыла.    Василий Павлов  кадетлени жангы окъуу жыл башланнганы бла алгъышлап, билимде жетишимле тежегенди. 
- Жангы окъуу жыл сизни жашауугъузну энтта бир сейир кезиуюдю, ол къалай къураллыгъы, аны жарыкъ ишле, къууанчлы жумушла, сейир жангычылыкъла бла толтуруу сизни къолугъуздады. Къыралыбызны айнытыугъа хар биригиз да тийишли юлюш къошарыгъызгъа ишексизме, сиз кадет форманы кийгенигиз  да анга шагъатлыкъ этеди. Полициячыны кийимлери туугъан журтубузгъа сюймекликни, батырлыкъны, кертиликни белгисидиле,-дегенди ол. 
 Андан ары тюбешиу дерс халда къуралгъанды. Министр жангыдан жыйылгъан 5-чи классны кадетлери бла  «Эм магъаналыны юсюнден ушакъ» бардыргъанды. Ол жашланы бла къызланы тарыхыбызгъа сакъ болургъа, Ата журтубузну сюерге, устазланы къыйынларын ангылап, билимни къадалып алыргъа чакъыргъанды. 
Кадетле ушакъгъа тири къатышхандыла. Ала Василий Павлов право низамны сакълаучуну усталыгъын нек сайлагъанын, биринчи устазыны, ич ишле органлагъа келген кюнлени, къаллай спорт бла кюрешгенини юслеринден айтырын тилегендиле. Дагъыда жашауда  тюз сайлау этиуню энчиликлерин билирге да сюйгендиле. 
Ахырында окъуучулагъа Кадетни намысыны кодексин бла эсде къаллыкъ саугъала бергендиле. Ол санда полициячыла классны кереклерине компьютер да келтиргендиле.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.