Терроризмге къажау бла кюрешни битеу жамауат бардырыргъа борчлуду

Терроризмге къажаулукъда  биригиуню кюнюне аталып, Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Терроризмни ниетлерине къажау турууда эм экстремизмни профилактикасын бардырыуда жамауат биригиулени жери» деген темагъа жыйылыу болгъанды. Анга толтуруучу власть органланы, жамауат биригиулени, палатада Жаш тёлю советни келечилери, студентле къатышхандыла. 

 

Экстремизм бла терроризм бусагъатдагъы болумлада къыйын социал-политика  жарсыуладыла. 20-чы ёмюрню 90-чы жылларындан башлап Россей къыралны ичинде, андан тышында да тынчлыкъны бузгъан, адамланы осал жолгъа  бурургъа кюрешген  кючле бла къажаулукъ  бардырады. Бюгюнлюкде да, энчи аскер операцияны кезиуюнде, украинлы энчи службала бла миллет къуралыула жангыдан террор ниетлени жайыугъа алланыпдыла. Халкъла аралы кюнбатыш экстремист эм неонацизм организацияла да Интернет берген онгланы хайырлана, бу ишге Россейден кетген белгили адамланы да къоша, жаш тёлюню кеслерини жанына тартыргъа излейдиле.
Терроризмни зорлугъун бизни гитче журтубуз – Къабарты-Малкъар да сынагъанды, 2005 жылда  13 октябрьде ара шахарыбызгъа чабыуул этилгенди. Черкеслени халкъла аралы ассоциацияларыны президенти Хаути Сохроков белгилегенича, бусагъатда террорчула бютюн кенг амалланы хайырланадыла, саулай миллетлени къоркъутур муратлыдыла. «Сылтаугъа ала дин, мюлк башхалыкъланы, социал тенгсизликни, жарлылыкъны, улутхачылыкъны, юйретиуде чурумланы сайлайдыла, социальный сетьле уа алагъа жаш адамланы, сабийлени акъылларына жолну ачадыла. Аланы хорлар ючюн жангыз къарыуну хайырланыу азлыкъ этеди, къырал властьны, кюч структураланы, граждан обществону да бирикдирирге тийишлиди», – дегенди ол. 
Айтылгъан бла байламлы КъМР-ни Прокуратурасыны федерал къоркъуусузлукъ, миллетле аралы байламлыкъла, экстремизмге бла терроризмге къажаулулукъ жаны бла законлукъну сакълау бёлюмню башчысы юстицияны тамата кенгешчиси Анзор Шурдумов, 2023 жылны биринчи жарымында экстремизм бузукълукъланы саны иги азайгъанын, болум тынчыракъ  болгъанын да билдирип, алай анга да къарамай, динле эм миллетле аралы тынчлыкъны жалчытыу органны эсебинде тургъанын белгилегенди. 
Черек районну администрациясыны жамауатха къажау халланы профилактикасын бардырыу жаны бла управлениясыны таматасы Османланы Мухтар, быллай ишде эм къоркъуулу жерде жаш тёлю болгъанын чертип, артда аман эсеплени тюзетиу бла кюрешгенден эсе, профилактиканы тынгылы бардырыу хайырлы боллугъуна эс бургъанды. Россейни сыйлы тренери республикада аскер искусстволаны айнытыу фондну башчысы Къазийланы Михаил а сабийле эм жаш адамла бла ангылатыу ишни тохтаусуз бардырыргъа кереклисин, ол мурат бла аскерчиле, право низамны сакълаучу органланы келечилери бла тюбешиуле къурау хайыр келтирлигин айтханды. Пятигорск эм Черкесск епархияны Нальчик  округуну благочинныйыни жаш тёлю бла ишлеу жаны бла болушлукъчусу Ирина Артунова уа дин, бек алгъа, жууукъдагъы, тёгерекдеги адамлагъа сюймекликге юйретгенин, сюймеклик болгъан къадарда, огъурсузлукъгъа, менсиниуге бла экстремизмге жер къалмагъанын эсгертгенди.  
Жыйылыуну эсеплерин чыгъара, палатаны башчысы Хазратали Бердов тёрели тин-ниет хазнабызны кючлендирирге, россейли жамауатны терс жолгъа салыргъа итиннгенледен къорууларгъа тийишлисин белгилегенди. «Бу жумушну бизни орунубузгъа бир киши да этмезлигин ангыларгъа керекбиз. Терроризмге къажау кюреш – ол жангыз да право низамны сакълаучу органланы ишлери тюйюлдю, ол саулай да жамауатны борчуду», – дегенди ол.  
Ахырында жыйылгъанла терроризмни тамыры бла къурутууну, динлени политика излемлени толтурууда жарамагъаныны, жамауат арасында мамырлыкъны бла келишиулюкню сакълауну юсюнден резолюцияны къабыл кёргендиле, сора сейирлери болгъан органлагъа эсгертиуле жарашдыргъандыла, деп билдиредиле Жамауат палатаны пресс-службасындан.
Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына