Ныбжьэгъугъэм пщIэ щиIэ щIыналъэ

«Дружный Кавказ» щIалэгъуалэ зэ­хыхьэр Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар теухуат Урысейм и ­щэнхабзэмрэ хабзэфIхэмрэ щIалэ­гъуалэр зэрыщIапIыкIым, гъэсэныгъэ Iэмалхэр егъэфIэкIуэным.

Зэхыхьэр къызэзыгъэпэщар Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэрщ. Абы и дэIэпыкъуэгъущ ­Кавказ Ищхъэрэм и муслъымэнхэм я Iуэхухэр зэщIэзыгъэуIуэ центрыр.
КъБР-м ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI муфтий Дзасэжь Хьэзрэталий зэхыхьэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ мы гъэм еханэу ирагъэкIуэкI Iуэхум зэрыхэтыр Кавказ псом щылажьэ дин IуэхущIапIэхэм, къулыкъущIапIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, Iимам Абу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым ще­джэхэр.
- Нобэ дыщIызэхыхьэр ди щIалэгъуа­- лэм я гъэсэныгъэм епха Iуэхухэм ды­тепсэлъыхьын зэрыхуейрщ. Абы иджып­-сту икъукIэ мыхьэнэшхуэ щиIэщ ди къэ­ралым. Зэрыфлъагъущи, языныкъуэ ­къэ­ралхэр зэпымыууэ иужь итщ ди шы­нагъуэншагъэм, мамыр гъащIэм зэран къыхуэхъуну. Абы и лъэныкъуэкIэ къагъэ­сэбэпри ди щIалэгъуалэращ, я гупсысэр зэрыхуейуэ яунэтIыну я гуращэу. Ди щIэблэращ ди къэкIуэныр, ахэр ди хабзэжьхэм щIэтпIыкIыныр, ипэ итахэм я ­щапхъэр ди гъуазэу зэманым дыдэбэ­къуэныр сфIэкъабылщ, - жиIащ Дза­сэ­жьым. Абы фIыщIэ яхуищIащ гъунэгъу щIыналъэхэм къикIахэм.
КъБР-м ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжа­-    жэ Алим жиIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм я щIалэгъуалэм щIэх-щIэхыурэ зэрызыхуагъазэр, я Хэкур фIыуэ ялъа­гъуным, гъуэгу захуэ тегъэувэнымкIэ чэнджэщ зэрыратыр. 
КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэти къыщыпсалъэм ­къыхигъэщащ зэхыхьэм и мыхьэнэр зэ­рыиныр: «Иджыпсту гъэсэныгъэр гугъу ещI ди цIыхубэм зэтриублауэ къыдэгъуэгурыкIуэ лъапIэныгъэхэм къащхьэщыкIыу нэгъуэщI гупсысэхэр ди щIалэгъуалэм бгъэдалъхьэну зэрыхэтым. Къэбэрдей-­Балъкъэрым ис муслъымэнхэм я дин ­IуэхущIапIэмрэ Кавказ Ищхъэрэм и мус­лъымэнхэм я Iуэхухэр зэщIэзыгъэуIуэ ­центрымрэ мыпхуэдэ лэжьыгъэшхуэ зэ­рырагъэкIуэкIым папщIэ фIыщIэ яхуэс­щIыну сыхуейт. Ди къэралым сыт хуэдэ ­Iэмали къагъэсэбэпу къыщыпэщIэува мы зэманым икъукIэ щхьэпэщ мыпхуэдэ Iуэхухэр. 
Лу Азэмэт министерствэм и ЩIыхь тхылъыр Дзасэжь Хьэзрэталий иритащ, щIалэгъуалэм я гъэсэныгъэм хэлъхьэныгъэ зэрыхуищIым папщIэ.
ЗэрыжытIащи, «Дружный Кавказ» клу­быр зэрылажьэрэ мы гъэм илъэсих ­ирокъу. Абы хэтыну Къэбэрдей-Балъкъэрым мы зы гъуэгум щызэхуэсащ цIыху 50-м нэблагъэ. КъыкIэлъыкIуэ мыпхуэдэ зэхыхьэр ще­кIуэкIынур Адыгэ Республикэращ. Ар къызэгъэпэщынымкIэ щIэгъэкъуэн мэхъу Ислъам щэнхабзэмкIэ, щIэныгъэмрэ егъэ­джэныгъэмкIэ фондыр.
БАГЪЭТЫР  Луизэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.