«Нурыр» топсэ «Дыщэ жыгым»

Мейкъуапэ щекIуэкIа «Адыгейм и вагъуэ цIыкIухэр» зи фIэщыгъэ 14-нэ дунейпсо адыгэ фестивалым адыгэ сабий зэчиифIэхэр зэхуишэсат. 

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Хьэбэз къуажэм и «Дыщэ жыг» сабий теат­рыр а зэхьэзэхуэм иджы япэу хэтащ икIи щытекIуащ. Ар и фIыщIэщ текIуэ­ныгъэ къэзыхьа джэгуакIуэхэр зыгъэ­хьэзыра, гупым и унафэщI, зи лэжьыгъэм гурэ псэкIэ бгъэдэт цIыху гумызагъэ   Адзын Мадинэ.
«Нур» журналым къытехуахэм ящыщу Мадинэ къыхихащ Аброкъуэ Беллэ адыгэбзэкIэ зэридзэкIа тхыгъитI: Чуковс­кий К.И. и «Цыкъэцыкъэ бадзэмрэ»  («Нур» №11, 2018-м тетащ) Пушкин А.С. и «Пащтыхьыпхъу лIамрэ пелуаниблымрэ я псысэ» таурыхъымрэ («Нур» №7, 2017).  Адзын Дисанэ «Цыкъэцыкъэ бадзэм»  дахащэу гукIэ къеджэри япэ увыпIэр   къ­ы­хуагъэфэщащ, Езауэ Данэ «Пащ­тыхьыпхъу лIамрэ пелуаниблымрэ я псысэм» гъэхуауэ къеджащ, зэхьэзэхуэм и етIуанэ увыпIэри къихьэхуащ.
«Дыщэ жыг» гупыр зэрызэхыхьэрэ илъэсищ хъууэ аращ, ауэ ехъулIэныгъэ я куэдщ. Ахэр нэгъабэ КъШР-м щекIуэкIа «Кавказские самоцветы» республикэ зэпеуэм щытекIуащ. Мы гъэми КъБР-м щекIуэкIа «Шемякинская весна» 14-нэ дунейпсо фестивалым пашэ щыхъуащ. 
«Дыщэ жыг» гупым екIуалIэ сабийхэм лъагапIэшхуэхэр къапэщылъщ, ар ди фIэщ ящIащ зэман кIэщIым къриубы- дэу зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ. Дэри ди гуапэу дохъуэхъу ди «Нурыр» ятепсэу, я адыгэбзэр бзэрабзэу, дагъэгушхуэу а ныбжьыщIэ цIыкIухэм дяпэкIи куэдрэ дагъэгуфIэну!
Къашыргъэ  ФатIимэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.