«Нурыр» топсэ «Дыщэ жыгым»

Мейкъуапэ щекIуэкIа «Адыгейм и вагъуэ цIыкIухэр» зи фIэщыгъэ 14-нэ дунейпсо адыгэ фестивалым адыгэ сабий зэчиифIэхэр зэхуишэсат. 

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Хьэбэз къуажэм и «Дыщэ жыг» сабий теат­рыр а зэхьэзэхуэм иджы япэу хэтащ икIи щытекIуащ. Ар и фIыщIэщ текIуэ­ныгъэ къэзыхьа джэгуакIуэхэр зыгъэ­хьэзыра, гупым и унафэщI, зи лэжьыгъэм гурэ псэкIэ бгъэдэт цIыху гумызагъэ   Адзын Мадинэ.
«Нур» журналым къытехуахэм ящыщу Мадинэ къыхихащ Аброкъуэ Беллэ адыгэбзэкIэ зэридзэкIа тхыгъитI: Чуковс­кий К.И. и «Цыкъэцыкъэ бадзэмрэ»  («Нур» №11, 2018-м тетащ) Пушкин А.С. и «Пащтыхьыпхъу лIамрэ пелуаниблымрэ я псысэ» таурыхъымрэ («Нур» №7, 2017).  Адзын Дисанэ «Цыкъэцыкъэ бадзэм»  дахащэу гукIэ къеджэри япэ увыпIэр   къ­ы­хуагъэфэщащ, Езауэ Данэ «Пащ­тыхьыпхъу лIамрэ пелуаниблымрэ я псысэм» гъэхуауэ къеджащ, зэхьэзэхуэм и етIуанэ увыпIэри къихьэхуащ.
«Дыщэ жыг» гупыр зэрызэхыхьэрэ илъэсищ хъууэ аращ, ауэ ехъулIэныгъэ я куэдщ. Ахэр нэгъабэ КъШР-м щекIуэкIа «Кавказские самоцветы» республикэ зэпеуэм щытекIуащ. Мы гъэми КъБР-м щекIуэкIа «Шемякинская весна» 14-нэ дунейпсо фестивалым пашэ щыхъуащ. 
«Дыщэ жыг» гупым екIуалIэ сабийхэм лъагапIэшхуэхэр къапэщылъщ, ар ди фIэщ ящIащ зэман кIэщIым къриубы- дэу зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ. Дэри ди гуапэу дохъуэхъу ди «Нурыр» ятепсэу, я адыгэбзэр бзэрабзэу, дагъэгушхуэу а ныбжьыщIэ цIыкIухэм дяпэкIи куэдрэ дагъэгуфIэну!
Къашыргъэ  ФатIимэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.

24.06.2024 - 15:40

ДЫГЪЭПС ГУАЩIЭМ И ЗЭРАНЫН

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ IуэхущIапIэм дыщегъэгъуазэ дыгъэпс гуащIэм къыхэкI щIыфэ лышхым узэрыпэщIэтыну Iэмалхэм.

24.06.2024 - 14:30

ЕДЖАПIЭ НЭХЪЫЩХЬЭ КЪЭБУХЫНЫМ И МЫХЬЭНЭР

Социальнэ къэхутэныгъэхэр иригъэкIуэкIыу «Вебер» компанием иджыблагъэ зригъэщIащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэбгъэгъуэтыным, ар уиIэным цIыхум мыхьэнэуэ иратыр зыхуэдэр.

23.06.2024 - 10:01

ШЭРИЙ ИНАЛБЭЧ И ЛЪАГАПIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт гъащIэм иужьрей илъэсхэм жыджэру икIи лъэщу къыхыхьахэм ящыщщ адыгэ щIалэщIэ, бэнакIуэ ахъырзэман Шэрий Иналбэч.

23.06.2024 - 09:03

КЪУПЩХЬЭЛЪАПЩХЬЭМ И ЗЭХЭЛЪЫКIЭР

ЦIыхум и къупщхьэлъапщхьэм лыри, щIыфэри, лъынтхуэхэри ешэкIащ, абы Iэпкълъэпкъыр захуэу еIыгъ, зэрегъакIуэ икIи кIуэцIфэцIым и «хъумакIуэщ».