МэкъумэшыщIэхэм я урысейпсо зэхуэсым зеубгъу

ФокIадэм и 5-6-хэм Тулэ къалэм ще­кIуэкIащ Урысей Федерацэм и мэкъумэш-промышленнэ комплексым хыхьэу хьэрычэтыщIэ Iуэхухэм зыщегъэужьыным, жылагъуэхэм къэрал гулъытэ зэгъэуIуауэ егъэгъуэтыным, кооперацэм дэIэпы­къуным теухуа зэIущIэ. Ар къызэрагъэ-пэщащ «Лъэпкъ фермер» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и жэрдэмкIэ, Тулэ областым и губернаторым и администрацэмрэ УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэмрэ къыдаIыгъыу. 

Зэхуэсым и лэжьыгъэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъэкъэрым и «Агросоюз КБР» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ «Лъэпкъ фермер» зэгухьэныгъэм         и къудамэу КъБР-м щыIэмрэ я унафэщI, агроблогер Теунэ Мурат. 
ЗэIущIэм нэхъыбэу гулъытэ щагъуэтащ мэкъумэшым епхауэ хьэрычэтыщIэ IуэхущIапIэ мащIэхэмрэ курытхэмрэ къызэIуха зрыхъунум, уней мэкъумэшхэкIыр лъэпощхьэпо хэмыту щэхуакIуэхэм (тыкуэн-хэм) я деж нэгъэсыным, абыхэм я уасэ­хэм, ­хуэгъэкIуатэ зыхэлъ кредитхэмкIэ                             мэ­къумэшыщIэхэм ядэIэпыкъуным, къэрал гулъытэ (субсидие, лизинг) ягъуэтыным ехьэлIэ Iуэхугъуэхэм, нэгъуэщIхэми.
Теунэ Мурат къызэрыджиIамкIэ, зэхуэсым хэтахэр арэзы техъуащ иджы къызэрагъэпэща, хьэрычэтщIакIуэ цIырыIуэ Сирота Олег зи пашэ, «Лъэпкъ фермер» зэгухьэ­ныгъэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэм. Псалъэм папщIэ, абы и жэрдэмкIэ иджыблагъэ за­конопроектитI къащтащ. Япэр зытеухуар фермерхэм къащэхун хуэмейуэ щIы иратынымрэ мэкъумэшым хухаха щIыр бэ­джэнду къэзыщтауэ, ауэ ахэр тэмэму къэ­зы­мыгъэсэбэпхэм къаIехыжа зэрыхъу­нымрэщ. Апхуэдэуи зэIущIэм щытеп­сэ­лъыхьащ «Агростартап» къэрал грантыр къеIыхыным ехьалIа Iуэхугъуэхэр гъэп­сын­щIэным пыщIахэм. 
«Иджыпсту зэманым зихъуэжащ. Зыри умыщIэу къэралым ущыгугъыу ущыскIэ уи Iуэхур дэкIынукъым. Зи лэжьыгъэр зыгъэкIуэтэну, хьэрычэтыщIэ хъуну хущIэкъу­хэм жылагъуэ зэгухьэныгъэр хьэзырщ чэнджэщкIи Iуэху пыухыкIакIи дэIэпыкъуну, къэрал IуэхущIапIэхэм дэфтэрхэр щыпхагъэкIыну. Псом япэ игъэщыпхъэщ хуэ­мы­щIауэ псэухэр, уней IуэхущIапIэ зэтезыублэну хущIэкъухэр. Апхуэдэхэм щхьэкIэ лэжьэнущ хьэрычэт щIэным ехьалIауэ щIэныгъэ щрагъэгъуэт центрхэр», - къыхигъэщащ  Теунэ Мурат. 
«Лъэпкъ фермер» зэгухьэныгъэм и жэр­дэм­кIэ иджы зэхыхьа мы зэхуэсыр и мы­хьэнэкIэ, и инагъэкIэ ещанэщ, икIи абы и мурадщ мыпхуэдэ зэIущIэхэр къэралым и федеральнэ округ псоми щригъэкIуэкIыну. 
ЗэIущIэм къыщыпсэлъа хьэрычэтщIа­кIуэ Сирота Олег къызэрыхигъэщащи, цIыхухэр къуажэм епшэлIэжыну гугъущ, ауэ ахэр абы щызэтепIыгъэну нэхъ гугъужщ. АтIэ жылагъуэхэр зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэбгъэпэщу щытмэ, ущыпсэуну къуажэм нэхъыфI щIыпIэ щыIэкъым.

Хьэщыкъуей Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.