Жашау журтла бла жалчытылынадыла

Къабарты-Малкъарда «Жашау журт эм шахар тийре» миллет проект тири бардырылады. Анга кёре былтыр биринчи январьгъа дери эсепге тюшген жашаргъа къоркъуулу болгъанларына журтланы иелерине жангы юйле берилирча мадар этилгенди. Аны чеклеринде 2022-2025 жыллада 63 кёп фатарлы юйден 2669 адамны кёчюрюрге онг табылгъанды. Эсге сала айтсакъ, ала кезиулерин жылла бла сакълагъандыла.
Программаны магъанасы адамланы жашау болумларын игилендирирге, инфраструктураны айнытыргъа эм экономиканы тирилтиргеди. Бёлюмге къыралны жанындан танг болушлукъ этилгени уа болмагъанча ахшы себепликди. 
Проект бир ненча кесекден къуралады эм анга кёре бардырылады. Алай бла былтыр эмда быйыл Нальчик, Нарткъала шахарлада, Солдатская станицада, Учебное, Красносельское элледе 700 адам тынглы фатарлагъа кёчюрюллюкдюле. Аны экинчи кесеги уа быйыл декабрьге дери тамамланырыкъды. 
Планнга кёре Нальчикде, Майский шахарлада, Октябрьское бла Учебное элледе 175 жашау журтдан 486 адам жашау журт къоллу боллукъдула. Бюгюнлюкде 48 инсаннга 981,7 квадрат метр чакълы жыйырма фатар берилгенди. 
- Былтыр 2017 жылны биринчи январына дери жашаргъа къоркъуулугъа саналгъан юйледен жылла бла болумларын игилендирирге излеген минг адамны кёчюргенбиз.   
Энди уа былтыр юйлери тозурагъанына шагъатлыкъ этилгенлеге окъуна болумларын игилендирирча онг берилликди. Ол себепден «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерал прогрммаланы хайырындан жылла бла сакъларгъа керекмейди. Таматаланы ахшы оноулары бла программа айный барады бизни да иги ишлерге таукеллендиреди, - дейди къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министрни орунбасары – республиканы баш архитектору Астемир Унажоков.

Магометланы 
Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.