Жашау журтла бла жалчытылынадыла

Къабарты-Малкъарда «Жашау журт эм шахар тийре» миллет проект тири бардырылады. Анга кёре былтыр биринчи январьгъа дери эсепге тюшген жашаргъа къоркъуулу болгъанларына журтланы иелерине жангы юйле берилирча мадар этилгенди. Аны чеклеринде 2022-2025 жыллада 63 кёп фатарлы юйден 2669 адамны кёчюрюрге онг табылгъанды. Эсге сала айтсакъ, ала кезиулерин жылла бла сакълагъандыла.
Программаны магъанасы адамланы жашау болумларын игилендирирге, инфраструктураны айнытыргъа эм экономиканы тирилтиргеди. Бёлюмге къыралны жанындан танг болушлукъ этилгени уа болмагъанча ахшы себепликди. 
Проект бир ненча кесекден къуралады эм анга кёре бардырылады. Алай бла былтыр эмда быйыл Нальчик, Нарткъала шахарлада, Солдатская станицада, Учебное, Красносельское элледе 700 адам тынглы фатарлагъа кёчюрюллюкдюле. Аны экинчи кесеги уа быйыл декабрьге дери тамамланырыкъды. 
Планнга кёре Нальчикде, Майский шахарлада, Октябрьское бла Учебное элледе 175 жашау журтдан 486 адам жашау журт къоллу боллукъдула. Бюгюнлюкде 48 инсаннга 981,7 квадрат метр чакълы жыйырма фатар берилгенди. 
- Былтыр 2017 жылны биринчи январына дери жашаргъа къоркъуулугъа саналгъан юйледен жылла бла болумларын игилендирирге излеген минг адамны кёчюргенбиз.   
Энди уа былтыр юйлери тозурагъанына шагъатлыкъ этилгенлеге окъуна болумларын игилендирирча онг берилликди. Ол себепден «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерал прогрммаланы хайырындан жылла бла сакъларгъа керекмейди. Таматаланы ахшы оноулары бла программа айный барады бизни да иги ишлерге таукеллендиреди, - дейди къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министрни орунбасары – республиканы баш архитектору Астемир Унажоков.

Магометланы 
Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.