Гёжефлерибиз кючлюлени санында

Краснодарда «Баскет-Холлда» тюйюшледен «АСА 162» эришиу болгъанды. Анга женгил ауурлукъ къауумлада сермешген гёжефле къатышхандыла, ала 14 сермеш бардыргъандыла.
Спорт ингирде бегирек Тюменланы Бийбертни бла PFL эки кере чемпиону Лэнс Палмерни тюбешиулери сакъланнганды. Бийберт, Палмерни биринчи раундда окъуна нокаутха ашырып, Гран-прини жарым финалына чыкъгъанды. Эм иги сермешни ётдюргени ючюн анга саугъагъа 50 минг доллар да берилгенди.
Техника нокаут бла Осимхон Рахмонов бла сермешин Азамат Керефов да бошагъанды, ол 17 сермешини барысында да хорлагъанды. Судьяланы оноулары бла Астемир Нагоевге бла Рустам Асуевге да биринчи жерле берилгендиле, деп билдиредиле республиканы Спорт министерствосундан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.