Гёжефлерибиз кючлюлени санында

Краснодарда «Баскет-Холлда» тюйюшледен «АСА 162» эришиу болгъанды. Анга женгил ауурлукъ къауумлада сермешген гёжефле къатышхандыла, ала 14 сермеш бардыргъандыла.
Спорт ингирде бегирек Тюменланы Бийбертни бла PFL эки кере чемпиону Лэнс Палмерни тюбешиулери сакъланнганды. Бийберт, Палмерни биринчи раундда окъуна нокаутха ашырып, Гран-прини жарым финалына чыкъгъанды. Эм иги сермешни ётдюргени ючюн анга саугъагъа 50 минг доллар да берилгенди.
Техника нокаут бла Осимхон Рахмонов бла сермешин Азамат Керефов да бошагъанды, ол 17 сермешини барысында да хорлагъанды. Судьяланы оноулары бла Астемир Нагоевге бла Рустам Асуевге да биринчи жерле берилгендиле, деп билдиредиле республиканы Спорт министерствосундан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.07.2024 - 12:35

ХАЙЫРЛЫ ДЕРСЛЕ

Республикада сабийлени саулукъларын кючлеу жай кампания бардырылады.

14.07.2024 - 12:35

КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖАЛЧЫТЫРЧА

Россейни МЧС-ини радиация, химия эм биология къоркъуусузлукъну жалчытыугъа жууаплы къуллукъчуларыны битеуроссей жыйылыулары болгъанды.

14.07.2024 - 09:25

ЮЙ ГЫРЖЫН РАК БЛА ДИАБАЕТГЕ КЪАЖАУ КЮЧДЮ

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды.

14.07.2024 - 09:03

ИШЛЕРГЕ РЕСПУБЛИКАГЪА КЪАЙТХАНДЫЛА

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону

14.07.2024 - 08:10

КАРАТЕЧИЛЕРИБИЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла.