Спорт бла кюреширча амалла къураладыла

Спорт объектлени къурулушу Къабарты-Малкъарда тири  бардырылады. Ол бары да «Демография» миллет проектни эмда башха федерал башламчылыкъланы хайырындан болгъан ишди.
Республиканы Къурулуш эмда ЖКХ министерствосундан билдиргенлерине кёре  2019 жылдан башлап, регионда он физкультура-саулукъландырыу комплекс, спортзал, футбол майдан эмда стадион ишленнгенди. Эм уллу объектлени юсюнден айтханда, сагъынылгъан проектни чеклеринде шёндю буз араны къурулушу бардырыла турады. Бизни республикада аллай зат бир да болмагъанды. Анда хоккей ойнаргъа, спортну къыш тюрлюлери бла кюреширге аламат онгла къураллыкъдыла.
Ол проектни хайырындан дагъыда уллу комплексни къурулушу бошала турады. Анда шёндюгю пятиборье бла кюреширге жарарыкъды. Дагъыда талай спортзалы, 50 метрлик бассейни да боллукъду.
Бу объектлени бары да бизни республикада спортну айнытыргъа, саулукълу жашауну сайлагъанланы санын кёбейтирге, эришиуле, юйретиуле да бардырыргъа себеплик этерикдиле.
«Бизни региондан кёп белгили спортчу чыкъгъанды. Быллай объектле болсала уа, спортну башха тюрлюлерин да айнытыргъа къолдан келликди. Буз ара, пятиборье бла кюрешгенлеге комплекс да сабийлеге ары дери кёрмеген, билмеген спортну тюрлюлери бла шагъырейленирге, алада кеслерин сынаргъа, айнытыргъа онг берликдиле. Ким биледи, бара-баргъан заманлада аланы ичлеринден белгили спортчула да чыгъарла», – дегенди Къурулуш эмда ЖКХ министерствону келечиси Анахаланы Индира.
Проектни юсюнден оюмун подряд организацияны келечиси Ратмир Доткулов да туура этгенди: «Республикада быллай магъаналы, тынгылы объектни къураугъа къатышханыма ыразыма. Спортну айнытырыкъ, саулукълу жашау болуруна себеплик этерик комплексни ишлегеним ючюн сабийлерим мени бла ёхтемленириклерине къууанама. Къурулушда бек тынгылы материалланы хайырланабыз, ишге къууанып барабыз. Къыйыныбыз регионнга, мында жашагъанлагъа хайыр келтиргенин билебиз, къырал саулай бёлюмге  уллу кюч-къарыу салгъанын да кёребиз».
Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.