Устазланы, сабийлени да алгъышлагъанды, жетишимле тежегенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Прохладна районну Екатериноградская станицасыны битеулю билим берген мектебинде Билимни кюнюне аталгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну бла Правительствосуну пресс-службасындан. 370 сабий окъугъан школгъа быйыл тынгылы ремонт «Мектепде окъутуу системаны жангыртыу» къырал программагъа тийишликликде этилгенди.
Казбек Валерьевич устазланы, сабийлени, аланы ата-аналарын да окъуу жылны башланнганы бла алгъышлагъанды. Школчулагъа айланып, ол: «Сизни таза жюрекден Республиканы къыраллыгъыны, Билимни кюнлери бла алгъышлайма! Жашнау да тежейме. Кесигизни ата-анагъызны бет жарыкълы этгенле, алагъа махтау келтиргенле эмда бюгюнлюкде бизни деменгили къыралыбызны къоруулагъанлагъа тийишлиле болугъуз. Бу мектепге тынгылы ремонт этиуню проекти бизни къыралыбызны Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы болгъанды. Владимир Владимирович ёсюп келген тёлюлеге, сабийли юйюрлеге энчи эс бурады. Бюгюнлюкде биз кёрюп турабыз ол проектле жашауда къалай бардырылгъанларын, сизни школугъуз – ол аллай кёп юлгюден бириди», - дегенди.
Тёрели байрам жыйылыудан, къонгуроу къагъылгъандан сора биринчи классха келгенчиклеге билимни дерси болгъанды.
Республиканы Башчысы мектепни хар жерин да кёрюп, устазла бла да ушакълашханды эмда андан ары да айныр ючюн школгъа дагъыда бир миллион ёлчемде грант да бериллигин айтханды.
Бери сабийле бир сменнге жюрюрюкдюле. 1965 жылда ишленип, хайырланылыргъа берилген юч къатлы мекямны битеу да инженер коммуникациялары, кабинетлери, аш хазырлагъан жери, 90 адам сыйыннган ашханасы, китапханасы, спортзалы, къошакъ билим берген кабинетлери жангыртылгъандыла.
Окъуу кабинетле энчи компьютерле, мультимедиалы проекторла, тагъылыучу экранла бла да жалчытылыннгандыла. Физика, химия кабинетлени кеслерини лабораториялары да бардыла. Мектепге окъуучуланы жюрютюрге улоу да бёлюннгенди. Сабийлеге жылы аш хакъсыз бериледи.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына