Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм социальнэ ­сетым щиIэ и напэкIуэцIымкIэ терактхэм хэкIуэдахэм я благъэхэм захуигъэзащ.
«Урысейми дуней псоми я тхыдэм къыхэна насы­пыншагъэ махуэм аргуэру ди нэгу къыщIегъэхьэж 2004 гъэм и бжьыхьэм къэхъуа Iуэхугъуэ шынагъуэр, зихуэдэ щымыIэ гущIэгъуншагъэ терактым и зэранкIэ Беслъэн школым сабийхэр, абыхэм я адэ-анэхэр, егъэджэкIуахэр зэрыщыхэкIуэдауэ щытар.
Иджыри зэ а махуэм дигуми ди псэми къабгъэдэ­кIыу дахуогузавэ Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьы­гъуэхэм щекIуэкIа террорист щIэпхъаджагъэхэм зи благъэ-Iыхь­лыхэр хэкIуэдахэм, абыхэм я гуауэр, я хэщIыныгъэр зыхыдощIэ. 
Апхуэдэ гущIэгъуншагъэ, цIыхугъэншагъэ щIэпхъаджагъэхэр пхуэухеижынукъым икIи пхуэгъэгъуну­-къым. 
Нобэ ди къэралыр аргуэру пэщIэтщ терроризмэм. Дэ ди къалэнщ ди къару псори етхьэлIэу терроризмэмрэ ­экстремизмэмрэ дебэныну, дызэкъуэту жы­лагъуэмрэ цIыхухэмрэ я шынагъуэншагъэр къызэдгъэпэщыну, ди лъэпкъым мамырыгъэ гъащIэмкIэ иIэ хуитыныгъэр ­тхъумэну.
Шэч къытесхьэркъым, дызэкъуэтмэ, сыт хуэдэ гугъу­ехьми дызэрыпэлъэщыфынум, къызэрытхуэдалъэ шы­нагъуэ псоми хуэфэщэн жэуап зэреттыфынум», - щыжеIэ тхыгъэм.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.

16.07.2024 - 10:01

ЦIЫХУБЭМ Я ГУМ ДЫХЬЭ АРТИСТЩ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024 - 09:03

ЖЭУАПЛЫНЫГЪЭР ЗЫХИЩIЭУ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ.

16.07.2024 - 09:03

БАХЪЭРЫЗЕКIУЭМ И МАХУЭ

 Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

15.07.2024 - 15:02

«АРАБЕСК»-Р КЪОФЭ

Налшык Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ иджы­рей къафэхэмкIэ «Арабеск» сабий ансамблым и пшыхь.