ТекIуахэр урысей зэпеуэм хэтынущ

«Налшык» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ Урысей ­Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэ­-рэ округым щыIэхэм самбомкIэ я чемпионат. Ар къызэрагъэпэщащ Урысей Федерацэм и Лъэпкъ­ ­гвардием и Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ управленэм и спорт комитетымрэ Урысей гвардием и управленэу ­КъБР-м щыIэмрэ. 

Зэхьэзэхуэм хэтащ росгвардеец 70 къызэщIэзыубыдэ щIыналъэ дзэ частхэмрэ щIыналъэ управленэхэмрэ я ­командэ 12. 
ТекIуахэм ехъуэхъуащ, тыгъэхэри яритащ Урысей гвар­дием и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и къа­лэнхэр зыгъэзащIэ Мэш Мурат. 
Килограмм 53-м къыщыщIэдзауэ килограмм 93 хьэ­лъагъым нэс спортсменхэр тыгъи 10-м щIэбэнащ. Зэ­хьэзэхуэм кърикIуахэмкIэ япэ гупым щытекIуащ Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и гупыр. ЕтIуанэ увыпIэр лъысащ Владикавказ и командэм и дзэ къулыкъущIэхэм, Урысей гвардием и управленэу Дагъыстан Республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэр ещанэщ. ЕтIуанэ гупым бжьыпэр щаубыдащ Ставрополь къикIа спортсменхэм, етIуанэ, ещанэ увыпIэхэр зэдагуэшащ Мэздэгурэ Иноземцевэрэ я дзэ къулыкъущIэхэм. 
- Сынывохъуэхъу зыIэрывгъэхьа увыпIэхэмкIэ. Фэ къэвгъэлъэгъуахэм щIагъэбыдэ нобэ диIэ зэфIэкIхэр. ТекIуахэр хэтынущ фокIадэм Урысейпсо зэпеуэ екIуэкIынум. Сыфщогугъ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэр екIуу абы щывгъэлъэ­гъуэну, - жиIащ Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ управленэм и спорт командэм и унафэщI подполковник Бабяр Сергей.
БАХЪСЭН  Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 09:20

ЗэфIагъэкIам ироплъэж

Урысей МВД-м Лэскэн райо­ным щиIэ къудамэм щызэ­халъхьэжащ 2024 гъэм и япэ ма­зихым я лэжьыгъэм кърикIуа­хэр.

18.07.2024 - 09:19

УсэкIэ цIыхугухэр зыгъэнщI

Зумакуловэ Танзиля Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым я цIыху­бэ усакIуэщ, РСФСР-м Горь­кий М. и цIэкIэ ягъэувауэ щыIа Къэрал саугъэтым и лауреатщ.

18.07.2024 - 09:18

Лъэпкъ зыбжанэ къыщызэтенэнущ

Дунейр къызэригъэщIрэ цIыхуу тетым куэду къахокI езыхэр зыщыщ лъэпкъым нэмыщI, адрейхэм я къе­жьэ­кIэр, псэукIэ-зэхэ­ты­кIэр, фIэщхъуныгъэрэ хабзэ-бзыпхъэу зэ­ра­хьэр, ижь­кIэрэ зы пIэм имыкIахэмрэ

18.07.2024 - 09:17

Къэбэрдей уэрамым и тхыдэмрэ нобэмрэ

Налшык къалэм и уэрам нэхъыщхьэу щытар, куэ­дым зэращIэжщи, Къэбэрдей уэрамырщ. 

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.