«Бжьыхьэ-2023»

Налшык дэт Лъэпкъ музейм а фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ къыщызэIуахащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэ­ныгъэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэ­гъуэныгъэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и сурэ­тыщI­хэм я лэжьыгъэ нэхъыфIхэр щы­зэхуэхьэсащ абы. Ахэр музейм и пэшым апхуэдизкIэ зэкIуу щызэкIэлъыхьати, ­умыгъэщIэгъуэн плъэкIыртэкъым. Ягъэ­лъагъуэхэр зы су­рэтыщIым и Iэдакъэ къызэрыщIэмыкIар гурыIуэгъуэт, ауэ лэ­жьыгъэ псоми зэдайуэ зыгуэр зэраIэри IупщIт. ЛэчкIэ щIа сурэтхэм, графикэ жыпхъэм итхэм, пхъэм ­къы­хэбзыкIа хьэпшыпхэм, ятIэм къы­хэщIы­кIахэм, Iэщэ-фащэхэм, бзылъхугъэм зэры­зи­гъэ­дахэ хьэпшыпхэм, упщIэ, арджэн зэ­кIужхэм уащеплъкIэ, ди щIыналъэм ис цIыхухэр зэрыIэпэIэсэм, лъэпкъ­хэм IэрыкI дахэ зэраIэм иджыри зэ щыхьэт утохъуэ. 
Лэжьыгъэхэм я нэхъыбэр классикэ жыпхъэм итщ. Ди щIыналъэми абы и адрыщIкIи къыщацIыху сурэтыщI Iэзэхэм ящыщ Дзэгъэл Iэуес утыку кърихьащ Налшык къалэ Суворовым и цIэр зезыхьэ и уэрамым тет пасэрей унэм и теп­лъэр. Нэрылъагъущ сурэтыщIыр къалэ ухуэныгъэхэм зэрыдахьэхыр, ауэ щыхъу­кIи, Дзэгъэлым Кавказым и щIыуэпсым триухуа лэжьыгъэ и мащIэкъым. Ахъмэт Лиуани щIыуэпсыр Iэзэу къегъэлъагъуэ. Абы и IэдакъэщIэкIыу музейм и блынхэм щыфIэ­дзахэм ящыщу бзылъхугъищым я ­теплъэр телъыджэу къызытещыр хагъэ­хьащ ­Москва къалэ куэд мыщIэу къы­щы­зэ­рагъэпэщыну гъэлъэгъуэныгъэм. 
СурэтыщI, дыщэкI Сурхайханов Ибрэ­хьим и IэрыкIхэм нэр къыпхутехыжыркъым. Бзылъхугъэм зэрызигъэдахэ хьэп­шыпхэм лъэпкъ нагъыщэ, дамыгъэхэр IупщIу къатощ. Мы гъэлъэгъуэныгъэм абы утыку къыщрихьащ Гамзатов Расул къы­зэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум хуэгъэпсауэ ищIа фэеплъыр.
ЯтIэ гъэжьам, пкIыгъэм, арджэным, цым къыхэщIыкIа хьэпшыпхэр щымащIэкъым музей пэшым. А лэжьыгъэ зэ­щы­мыщхэр, я щIыкIэкIэ телъыджэхэр абы екIуэлIахэм яфIэгъэщIэгъуэну куэдрэ зэпаплъыхьащ, ялъагъур ягъэщIагъуэу а псом еплъащ ди щIыналъэм зыгъэпсэ­хуакIуэ къэкIуахэри. Абыхэм жаIащ ди сурэтыщIхэм я Iэзагъэмрэ  гупсысэкIэ щIэ­щыгъуэмрэ къызэрымыкIуэу зэрыдихьэхыр.
Щомахуэ  Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.

24.06.2024 - 15:40

ДЫГЪЭПС ГУАЩIЭМ И ЗЭРАНЫН

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ IуэхущIапIэм дыщегъэгъуазэ дыгъэпс гуащIэм къыхэкI щIыфэ лышхым узэрыпэщIэтыну Iэмалхэм.

24.06.2024 - 14:30

ЕДЖАПIЭ НЭХЪЫЩХЬЭ КЪЭБУХЫНЫМ И МЫХЬЭНЭР

Социальнэ къэхутэныгъэхэр иригъэкIуэкIыу «Вебер» компанием иджыблагъэ зригъэщIащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэбгъэгъуэтыным, ар уиIэным цIыхум мыхьэнэуэ иратыр зыхуэдэр.

23.06.2024 - 10:01

ШЭРИЙ ИНАЛБЭЧ И ЛЪАГАПIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт гъащIэм иужьрей илъэсхэм жыджэру икIи лъэщу къыхыхьахэм ящыщщ адыгэ щIалэщIэ, бэнакIуэ ахъырзэман Шэрий Иналбэч.

23.06.2024 - 09:03

КЪУПЩХЬЭЛЪАПЩХЬЭМ И ЗЭХЭЛЪЫКIЭР

ЦIыхум и къупщхьэлъапщхьэм лыри, щIыфэри, лъынтхуэхэри ешэкIащ, абы Iэпкълъэпкъыр захуэу еIыгъ, зэрегъакIуэ икIи кIуэцIфэцIым и «хъумакIуэщ».