«Бжьыхьэ-2023»

Налшык дэт Лъэпкъ музейм а фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ къыщызэIуахащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэ­ныгъэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэ­гъуэныгъэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и сурэ­тыщI­хэм я лэжьыгъэ нэхъыфIхэр щы­зэхуэхьэсащ абы. Ахэр музейм и пэшым апхуэдизкIэ зэкIуу щызэкIэлъыхьати, ­умыгъэщIэгъуэн плъэкIыртэкъым. Ягъэ­лъагъуэхэр зы су­рэтыщIым и Iэдакъэ къызэрыщIэмыкIар гурыIуэгъуэт, ауэ лэ­жьыгъэ псоми зэдайуэ зыгуэр зэраIэри IупщIт. ЛэчкIэ щIа сурэтхэм, графикэ жыпхъэм итхэм, пхъэм ­къы­хэбзыкIа хьэпшыпхэм, ятIэм къы­хэщIы­кIахэм, Iэщэ-фащэхэм, бзылъхугъэм зэры­зи­гъэ­дахэ хьэпшыпхэм, упщIэ, арджэн зэ­кIужхэм уащеплъкIэ, ди щIыналъэм ис цIыхухэр зэрыIэпэIэсэм, лъэпкъ­хэм IэрыкI дахэ зэраIэм иджыри зэ щыхьэт утохъуэ. 
Лэжьыгъэхэм я нэхъыбэр классикэ жыпхъэм итщ. Ди щIыналъэми абы и адрыщIкIи къыщацIыху сурэтыщI Iэзэхэм ящыщ Дзэгъэл Iэуес утыку кърихьащ Налшык къалэ Суворовым и цIэр зезыхьэ и уэрамым тет пасэрей унэм и теп­лъэр. Нэрылъагъущ сурэтыщIыр къалэ ухуэныгъэхэм зэрыдахьэхыр, ауэ щыхъу­кIи, Дзэгъэлым Кавказым и щIыуэпсым триухуа лэжьыгъэ и мащIэкъым. Ахъмэт Лиуани щIыуэпсыр Iэзэу къегъэлъагъуэ. Абы и IэдакъэщIэкIыу музейм и блынхэм щыфIэ­дзахэм ящыщу бзылъхугъищым я ­теплъэр телъыджэу къызытещыр хагъэ­хьащ ­Москва къалэ куэд мыщIэу къы­щы­зэ­рагъэпэщыну гъэлъэгъуэныгъэм. 
СурэтыщI, дыщэкI Сурхайханов Ибрэ­хьим и IэрыкIхэм нэр къыпхутехыжыркъым. Бзылъхугъэм зэрызигъэдахэ хьэп­шыпхэм лъэпкъ нагъыщэ, дамыгъэхэр IупщIу къатощ. Мы гъэлъэгъуэныгъэм абы утыку къыщрихьащ Гамзатов Расул къы­зэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум хуэгъэпсауэ ищIа фэеплъыр.
ЯтIэ гъэжьам, пкIыгъэм, арджэным, цым къыхэщIыкIа хьэпшыпхэр щымащIэкъым музей пэшым. А лэжьыгъэ зэ­щы­мыщхэр, я щIыкIэкIэ телъыджэхэр абы екIуэлIахэм яфIэгъэщIэгъуэну куэдрэ зэпаплъыхьащ, ялъагъур ягъэщIагъуэу а псом еплъащ ди щIыналъэм зыгъэпсэ­хуакIуэ къэкIуахэри. Абыхэм жаIащ ди сурэтыщIхэм я Iэзагъэмрэ  гупсысэкIэ щIэ­щыгъуэмрэ къызэрымыкIуэу зэрыдихьэхыр.
Щомахуэ  Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.