ЭМ ИГИ ИШЛЕГЕНЛЕНИ БЕЛГИЛЕГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР) озгъан айда социал сетьледе кётюрюлген жарсыулагъа аслам халда эс бургъан муниципалитет къурамланы бла регион ведомстоланы эсеплерча тёрели рейтинг ётдюргенди.

Эсеплени чыгъарырдан алгъа сорууланы къаллай бир заманны ичинде тамамланнганларына, тынгылы толтурулгъанларына эм башха шартлагъа да эс бурулгъанды. Алай бла бу жол биринчи жерге КъМР-ни Урунуу эмда социал къоруулау министерствоусу тийишли болгъанды. Экинчи, ючюнчю жерлеге Саулукъ сакълау бла Транспорт эмда жол мюлк ведомствола чыкъгъандыла. Муниципалитетлени юсюнден айтханда, биринчи жерлени Бахсан район бла шахар округну администрациялары алгъандыла. Элбрус бла Чегем район экинчи бла ючюнчю жерледедиле.  

Быллай тинтиуню магъанасы толтуруучу власть органла бла жер-жерли самоуправленияланы ишлерине багъа бичергеди эм власть бла жамауатны арасында байламлыкъны айнытыргъады.

Эсге сала айтсакъ, Регионнга оноу этиу ара офис халда ишлемейди, социал сетьледе кётюрюлген соруула «Инцидент менеджмент» системаны амалы бла жарашдырыладыла.   Аны ючюн жарсыу анда тынгылылыракъ ачыкъланса игиди.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.