КЪАН ИЧГЕН КЪУРТЛА КЪАЙСЫ АУРУУЛАДАН БАГЪАДЫЛА?

Дарманла болушмай къыйналгъанла кёпдюле шёндю. Халкъ медицина уа тёрелини бир бутагъы бола турады. Сёз ючюн, къан эмиучю къуртланы тыш кёрюмдюлери эрши болгъанлыкъгъа, ала адамны къыйын аурууладан къутултадыла. Биз терапевт Холамханланы Халимат бла аланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз

- Бу къуртла къалай бла болушадыла адамгъа?

- Гирудотерапия юч тюрлю ишден къуралады: механикадан, рефлексден эм биохимиядан. Кесини аш-азыкъ излемине бойсуна, пиявка адамны этине жабышады, жаякъ сюекчиклерин эм 270 гитче жютю тишчиклерин териге сугъады. Алай бла къанны эмип башлайды. Ол иш а вакуум массажгъа ушайды.

Пиявка адамгъа жабышханлай, аны къанына тюкюрюгюн жибереди. Анда уа биология жаны бла бир талай тири зат барды. Пиявкаланы хайырларын кёбейтир ючюн, гидротерапевтле бу къуртланы адамны этинде энчи рефлектор жерлеринде орнатадыла. Пиявка къапхан жерчикде воспаление къуралады, алайда уа аны кетерир ючюн, бир талай клетка жыйылады, ала тюрлю-тюрлю ферментлени къурайдыла, ол санда воспалениягъа къажау тири кюрешириклени да. Ала уа адамны чархында ёлюп тургъан клеткаланы кетередиле, жангыларын жаратадыла.

- Эрттеден бери быллай оюм барды: пиявка адамгъа аны эски къанын кетерирге болушады. Ол алаймыды?

- Бу арт кезиуледе ачыкъланнганыча, пиявканы тюкюрюгюнде энчи зат – герудин табылгъанды. Ол а къанны къалын болууун азайтады, къан хурттакланы къуралыуларына чырмау этеди, воспаленияны чыгъыууна къажау кюрешеди. Ахыр 50-60 жылда герудотерапия илму мурдор алгъанды. Аны бла бирге уа россейли алимле И.П. Баскова эм Г.И. Никонов аламат багъыу къыйматлары болгъан бир къауум ферментлени чыгъаргъандыла. Бюгюнлюкде, белгили болгъаныча, пиявканы тюкюрюгюнде бизни чархыбызгъа бек хайырлы биология жаны бла тири затла бардыла – сау аптека!

Тамашалыкъ антикоагулянтны иши да барды пиявканы тюкюрюгюнде. Аспириннге ушагъан бу дарман зат жашауну болжалын узайтады, ишемия ауруугъа къажау кюрешеди, тромбла къуралмазча этеди. Аспирин ачыкъдан тромбланы эриталмайды, пиявканы тюкюрюгюндеги ферментле эм герудин тромбда болгъан фибринни кетередиле. Ол себепден а, гирудотерапия бир къауум дарманладан эсе, иги да къыйматлыракъ да болады. Аны бла бирге уа багъыуну бу амалы дарманладан чыкъгъан бир-бир хаталадан къутултады.

- Ала къайсы аурууладан амал этерге болушадыла?

- Пиявкаланы болушлукълары бла кетерилген аурууланы тизмелери узунду: баш ауруу, гипертензия, стенокардия, къаратонлукъ, эндометриоз, геморрой, къан тамырлада варикоз, артроз, артрит, глаукома, семизлик, простатит, бауур ауруу, аш орунну тюбюнде безни аурууу, тери ауруула (псориаз, чапырыула) эм башхала. Пиявка къапхан жерде къанны жюрюую игиленеди, гирудотерапия адамны къартаймай туруууна себеплик этеди.

Пиявканы тюкюрюгю атеросклерозну чыгъармай туруугъа алай бла къартлыкъны артха созаргъа болушады.

Гирудотерапияны дагъыда бир игилиги – артериялада къанны басымын тюшюрюудю. Бу тюрлю иш а, пиявка адамны къаныны бир кесегин ичгени ючюн угъай, аны тюкюрюгюнде биология жаны бла тири веществола иничке къан тамырчыкъланы кенгертгенлерини хайырындан да болады. Бу затны магъанасы да уллуду: ол тюрлю ахшы ишле суткала, айла бла сакъланадыла. Ол себепден а, къанны басымын чёкдюрюр ючюн, герудотерапияны ыйыкъдан бир кере, ызы бла андан да азыракъ бардырып турургъа окъуна жарарыкъды. Пиявкала артыкъ ауурлукълары болгъан адамлагъа да болушадыла, кесилген жерледе жара тапланы кетередиле, адамны чархын керексиз затладан тазалайдыла, аны иммунитетин кючлейдиле.

- Къабыуларындан къоркъургъа уа керекмиди?

- Герудотерапия тынч бардырылады: пиявка къапхан кезиучюкде женгил чанчылыу этилгени сезиледи неда аз чимдилгенча кёрюнеди. Ол затла терк окъуна тохтайдыла: пиявканы тюкюрюгюнде анальгетикле бардыла. Жарым сагъат озгъандан сора къандан тойгъан къуртну кетередиле, ол къапхан жерге таза байлаучукъла жабышдырадыла.

Бир кезиуге пиявка бир ненча миллилитр къан ичеди, дагъыда бир ненча сутканы ичинде жарачыкъ сау болгъунчунга дери алайдан къан чыгъа-чыгъа турургъа боллукъду. Тёреде болгъаныча, бир кереге бирден оннга дери пиявка хайырланылады. Ол къапхан заманда, ууланырбыз деп къоркъмагъыз. Бюгюнлюкде ол къуртланы кёлледен тутуп алмайдыла, аланы энчи фабрикалада ёсдюредиле. Андан сора да, пиявкала жаланда бир кере хайырланыладыла, андан сора аланы къайтарып салмайдыла, жангыларын аладыла.

Герудотерапия багъыуну бардырыргъа жарамагъан болумла кёп тюйюлдюлде. Аланы санында быладыла: къанны къыйын юйюшюую, онкология эм инфекция ауруула. Сиз багъыуну бу амалын хайырланыргъа сюйсегиз, быллай амалны бардырыучу специалист бла ушакъ этигиз.

Байсыланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.