ГЪЭМАХУЭЕГЪЭЖЬЭЖ ЗЭХЫХЬЭ

Искож хьэблэм щаухуа Щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ центрым концерт гукъинэжкIэ гъэмахуэр щрагъэжьэжащ «Иоканто» уэрэджыIакIуэ студием и артист ныбжьыщIэхэм. 

Гъатхэм хуэдэу зызыгъэщIэрэщIа артист ныбжьыщIэхэм ягъэзэщIащ куэдым фIыуэ ялъагъу иджырей уэрэдхэр. Ахэр жыджэру хэтащ пшыхьым папщIэ къызэрагъэпэща викторинэми. 
2018 гъэм къэунэхуа студием нобэ илъэси 3 ныбжьым итхэм щыщIэдзауэ ныбжьыщIи 100-м нэблагъэ йокIуалIэ. Абы и унафэщIыр ГъуазджэхэмкIэ сабий школ №1-м и егъэджакIуэ ПIаз Аннэщ. Ди республикэм, къэралым я мызакъуэу, гупыр хамэ къэралхэми я зэфIэкI щеплъыжащ. УэрэджыIакIуэхэм я зэпеуэхэм зыбжанэрэ щытекIуащ ПIазым и гъэсэнхэр. Апхуэдэхэщ Гран-при саугъэтыр къыщахьа «Новые имена России» (Къардэн Алимрэ Гугуевэ Евэрэ), «Мир искусства» «Iэпэнэс Беллэрэ Къардэн Алимрэ), «Бэст» (Ким Виктор, Кужоновэ Амалие, Дзасэжь Данэ, Жамырзэ Лаурэ), «Школьная весна», «Таврида Арт 2023» (Бозийхэ Лейлэрэ Джамилэрэ), «Белый пароход» (Къардэн Алим) лъэпкъыбэ зэхьэзэхуэхэр. 
Илъэс 25-м щIигъуауэ зи IэнатIэм хуэпэж ПIаз Аннэ и гъэсэн дэтхэнэми бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ къыхуегъуэтыф, щIэхэм дрегъэхьэх, я зэфIэкIхэр къызэкъуахынымкIэ яхуощхьэпэ. А лэжьыгъэшхуэм гу къылъамытэуи къэнакъым. Псалъэм папщIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и фIыщIэ тхылъыр къыхуагъэфэщащ «Иоканто» гупым. 
ПIаз Аннэ 1998 гъэм къиухащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжыр. 1999 гъэм и щIэныгъэм щыпищащ а институтым и «Хоровое дирижирование» кафедрэм. ГъуазджэхэмкIэ сабий школ №1-м 2000 гъэм щыщIэдзауэ и егъэджакIуэщ. Музыкэ гъуазджэмрэ сабийхэмрэ зыхилъхьэ щыIэкъым ПIазым.
- Сабийхэр фIыуэ умылъагъуу уадэлэжьэфынукъым. ЕджапIэ сызэрыщIэсрэ си хъуэпсапIэт цIыкIухэм сахэтынуи, къызэхъулIащ. Илъэсищым щыщIэдзауэ илъэс 16 ныбжьым итхэр си гъэсэнщ. 2018 гъэм «Иоканто» студиер къызэIусхащ. ГъуазджэхэмкIэ Сабий школ №1-м екIуалIэ куэд си гупым хэтщ. Илъэситху дызэрырикъур мы гъэм дгъэлъэпIащ, - жеIэ Аннэ. 
 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 17:19

ТХЫДЭДЖ НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭХУЭС

Налшык къалэм дэт, щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ Центрым иджыблагъэ тхыдэдж ныбжьыщIэхэм я зэхуэс гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

04.12.2023 - 12:35

ЩIЭБЛЭР СПОРТЫМ ДРАГЪЭХЬЭХЫН МУРАДКIЭ

 Хъыбар гуапэ

04.12.2023 - 09:25

ИТАЛИЕМ ДИ ЛЪЭПКЪ IУЭХУ ЩЫЗЭРАХЬЭ

Италием и Неаполь къалэм щыIэ Къуэ­кIыпIэ университетым иджыблагъэ зэIущIэ ще­кIуэ­кIащ.  Профессор Гуидо Капелли къызэригъэпэщащ «Адыгэхэм я бзэмрэ щэнхабзэмрэ» зи фIэ­щыгъэцIэ семинарыр. 

04.12.2023 - 09:03

«ДЫГЪАФIЭ КЪАЛЭМ» И ГЪЭСЭНХЭР Я ХЬЭЩIАЩ

«Къэрал сыхьэтым» хыхьэу, республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и депутатхэр яIущIащ ТворчествэмкIэ «Ды­гъафIэ къалэ» сабий академием и 9 - 11-нэ классхэм щеджэ, олимпиадэхэм, зэпеуэхэм ехъулI

04.12.2023 - 08:43

ЗИ ГЪУЭГУАНЭР ЩIЫХЬ ПЫЛЪУ ЗЫКIУ

Къэбэрдей-Балъкъэрми Къэрэшей-Шэрджэсми я адыгэ тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я къалэмыпэм къыщIэкI тхыгъэхэр сытым дежи япэу къызытехуэу щыта, иджыпстуи а къалэным зэрыхуэпэжыным пылъ «Iуащхьэмахуэ» л